https://dag.revista.uab.cat/issue/feed Documents d'Anàlisi Geogràfica 2022-09-28T12:38:59+02:00 Editors DAG revista.dag@uab.cat Open Journal Systems <p><span id="result_box" lang="en"><span class="hps"><em>Documents d'Anàlisi Geogràfica</em></span></span> és una revista acadèmica en accés obert que s'interroga sobre les interaccions entre natura, societat, política, economia i cultura que es donen sobre l'espai a les diferents escales. Editada conjuntament pels departaments de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Girona, <span id="result_box" lang="en"><span class="hps"><em>Documents d'Anàlisi Geogràfica</em></span></span> té una periodicitat quadrimestral. </p> <p>Per a subscripcions de l'edició en paper, adreceu-vos a: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 08193 Bellaterra (Barcelona). Tel. 93 581 10 22, sp@uab.cat <a href="https://www.uab.cat/publicacions" target="_blank" rel="noopener">https://www.uab.cat/publicacions</a></p> https://dag.revista.uab.cat/article/view/v68-n3-baylina-nogue Quatre dècades projectant la geografia: afirmació, il·lusió i constància d’una aventura editorial 2022-05-03T19:43:21+02:00 Mireia Baylina mireia.baylina@uab.es Joan Nogué joan.nogue@udg.edu <p>A propòsit del quarantè aniversari de Documents d’Anàlisi Geogràfica (DAG) (1982- 2022), i considerant la unificació de les tres sèries anteriors —<em>Documents d’Anàlisi Urbana</em>, <em>Documents d’Anàlisi Territorial</em> i <em>Documents d’Anàlisi Metodològica en Geografia</em> (del 1974 al 1981)—, es pretén reflexionar sobre les aportacions científiques de la revista al debat acadèmic en geografia. Nascuda amb el compromís de tirar endavant una revista de qualitat, innovadora, oberta i crítica que introduís els avenços teòrics, conceptuals i metodològics de la disciplina, DAG ha contribuït a la transformació de la geografia i ha mantingut en bona mesura el tarannà crític que va caracteritzar les publicacions dels primers anys. Tot i això, es detecten mancances en alguns debats que han marcat la nostra societat i abordar en profunditat alguns camps disciplinaris i nous temes d’estudi.</p> 2022-09-28T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2022 Mireia Baylina, Joan Nogué https://dag.revista.uab.cat/article/view/v68-n3-boira-vicente La geografia com a metàfora i com a palimpsest. Passat i futur d’una disciplina 2022-05-03T19:28:12+02:00 Josep Vicent Boira josep.boira@uv.es Joan Vicente Rufí joan.vicente@udg.edu <p>L’article es presenta en un format poc convencional: un intercanvi epistolar entre els autors. El diàleg gira a l’entorn de la funció i la utilitat de la geografia en el marc de la contemporaneïtat tan convulsa que vivim, en la qual l’espai continua sent transcendental a la vegada que sembla que es desmaterialitza. Partint de la suposició, i convicció, que aquesta utilitat ha existit a llarg dels darrers segles, quina ha de ser l’actual? I com exercir-la? Les respostes a aquestes preguntes no són clares ni contundents, sinó més aviat diverses i propositives, sustentades en la funció essencial de la geografia: nodrir del que Giuseppe Dematteis en deia «metàfores», descripcions intencionades de la realitat capaces de fer visible, emergir, el que no és evident del món on vivim, els seus problemes i les possibilitats que ens ofereix.</p> 2022-09-28T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2022 Josep Vicent Boira, Joan Vicente Rufí https://dag.revista.uab.cat/article/view/v68-n3-domingo-singh La gran mobilització: globalització i migracions 2022-05-03T19:38:41+02:00 Andreu Domingo adomingo@ced.uab.es Nachatter Singh-Garha nachatter.singh1@gmail.com <p>L’objectiu principal de l’article és presentar una reflexió sobre els efectes més importants de la globalització econòmica en les migracions internacionals durant el segle xxi, amb la voluntat de fer una mirada sistèmica on es contempli el lligam amb altres fenòmens demogràfics —la fecunditat, la mortalitat, especialment la longevitat—, així com l’avenç amb els nivells d’instrucció, prenent sempre en consideració la relació amb el territori. A més, aquesta reflexió està pensada per posar en evidència metàfores com el «gran reemplaçament», que han segrestat la intel·lecció del fenomen, amb un enquadrament propici per als discursos d’extrema dreta. Els objectius concrets són explicar la pluralitat de perfils que ha acompanyat el creixement migratori durant la globalització, el paper de la revolució tecnològica en l’acceleració de la mobilització i l’assentament de la població immigrada i, finalment, la por del reemplaçament de la població. Per acabar, s’inclou un comentari sobre la contribució que la demografia com a disciplina pot fer per l’assoliment dels objectius del desenvolupament sostenible.</p> 2022-09-28T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2022 Andreu Domingo, Nachatter Singh-Garha https://dag.revista.uab.cat/article/view/v68-n3-ulloa-zaragocin Diàlegs sobre feminismes, ambientalismes i racismes des de les geografies feministes llatinoamericanes 2022-05-03T19:41:05+02:00 Astrid Ulloa astridulloa1@gmail.com Sofia Zaragocin sofia.zaragocin@gmail.com <p>Des de les nostres trajectòries i reflexions, escrivim sobre les aportacions, des dels moviments socials, ambientals i de dones, fins a les geografies feministes, les ecologies polítiques feministes i la geografia feminista descolonial antiracista. Així mateix, plantegem els eixos analítics següents: territoris i territorialitats diverses; naturaleses, ambientalismes i els no humans; i cossos-territoris, com a nuclis que estan resignificant les geografies feministes. I abordem els reptes que implica resignificar les categories binàries i nocions territorials. De la mateixa manera, ressaltem les absències de certs debats, com el del racisme estructural. Tot amb el propòsit d’establir diàlegs amb altres geografies de diferents hemisferis i localitzacions davant de les transformacions territorials i ambientals irreversibles dels territoris a Amèrica Llatina, i de la necessitat de qüestionar la relació amb la blanquitud a l’espai i la territorialització dels processos de creació feminista.</p> 2022-09-28T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2022 Astrid Ulloa, Sofia Zaragocin https://dag.revista.uab.cat/article/view/v68-n3-vila-salhi L’antropocè. Una interpretació des de la geografia 2022-05-13T22:35:55+02:00 Josep Vila-Subirós josep.vila@udg.cat Adil Salhi asalhi@uae.ac.ma <p>Aquest article analitza, des de la mirada de la geografia, un concepte acadèmic contemporani clau, l’antropocè. En primer lloc, a partir d’una breu introducció al seu origen i un emmarcament general, es procedeix a analitzar algunes de les dimensions principals vinculades a l’antropocè: la crisi de la biodiversitat, la transició energètica i l’educació i la recerca. Així mateix, es dedica un punt específic a l’antropocè a la Mediterrània, considerada una de les regions amb uns impactes més severs i algunes de les manifestacions més clares d’aquesta nova era geològica. És un veritable laboratori prioritari per al coneixement i l’acció, especialment prenent en consideració el nostre context geogràfic i històric.</p> 2022-09-28T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2022 Josep Vila-Subirós, Adil Salhi https://dag.revista.uab.cat/article/view/v68-n3-pallares-sanchez Noves fronteres en l’espai econòmic. Economia social i economies alternatives 2022-05-12T10:45:45+02:00 Montserrat Pallares-Barbera montserrat.pallares@uab.cat José Luis Sánchez-Hernández jlsh@usal.es <p>Basat en el format del treball d’Andrew Barry i Mark Maslin, aquest article té com a objectiu reflectir les discussions sobre la capacitat de l’economia social i les economies alternatives per generar impactes col·lectius sobre el territori a la segona dècada del segle XXI. La reflexió analítica es basa en diverses teories sobre l’aparició de noves formes d’activitat econòmica i la seva relació amb el territori, i assumeix que les condicions territorials sempre són desiguals, com ha constatat la geografia econòmica. Per tant, a partir de la <em>path dependence</em> o dependència de la trajectòria i de la teoria de la transició sociotècnica, principalment, es discuteixen i es formulen noves preguntes, que en aquest article es deixen obertes, sobre els forts components socials i territorials dels dos conceptes. La idea que les decisions passades condicionen les decisions que es poden adoptar actualment i que els estats, accions o decisions actuals o futurs depenen de la ruta que hagin pres esdeveniments previs es postula com una explicació crítica de la formació de diferents solucions i espais econòmics. La transició sociotècnica com a eina conceptual es proposa per a la comprensió del procés de transició (ecològica, energètica, alimentària, entre d’altres) cap a un model econòmic i social sostenible.</p> 2022-09-28T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2022 Montserrat Pallares-Barbera, José Luis Sánchez-Hernández https://dag.revista.uab.cat/article/view/v69-n3-fernandez-navarro Nous enfocaments en la geografia del turisme: governança i intel·ligència territorial com a últimes fases en l’evolució de la gestió turística del litoral 2022-05-12T10:49:52+02:00 Alfonso Fernández-Tabales aftabales@us.es Enrique Navarro-Jurado enavarro@uma.es <p>L’espai litoral ha suportat fortes pressions en els darrers 80 anys. El desenvolupament turístic immobiliari global ha generat importants efectes territorials, a causa, entre altres motius, de la forta urbanització i de l’ocupació del sòl. Consegüentment, un dels reptes globals de futur a què s’enfronta la disciplina geogràfica és aportar comprensió i respostes empíriques davant aquest fenomen. Aquest article parteix dels nous enfocaments de la geografia que permeten aplicar la intel·ligència territorial a les destinacions turístiques litorals. En els primers epígrafs, es reflexiona sobre governança territorial, intel·ligència territorial i destinacions turístiques intel·ligents. Posteriorment, es justifica la importància dels espais litorals en el turisme per arribar a proposar eines aplicades i solucions tecnològiques que ajudin a analitzar i prendre decisions als gestors. Fruit de la investigació i la transferència dels autors, es proposen diversos sistemes d’indicadors que avaluen i mesuren el tipus de desenvolupament turístic, els seus impactes, la sostenibilitat i la seva governança. Aquests nous enfocaments es consideren fonamentals per a una planificació i una adequada gestió del territori.</p> 2022-09-28T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2022 Alfonso Fernández-Tabales, Enrique Navarro-Jurado https://dag.revista.uab.cat/article/view/v68-n3-nello-sabatini Segregació residencial i polítiques urbanes: convergències i contrastos entre Barcelona i Santiago de Xile 2022-05-03T19:20:56+02:00 Oriol Nel·lo oriol.nello@uab.cat Francisco Sabatini 05.francisco@gmail.com <p>L’article explora les relacions entre desigualtat social i segregació residencial a Barcelona, ciutat europea que ha estat presentada com a model de polítiques urbanes reformistes, i a Santiago de Xile, arquetip del desenvolupament urbà neoliberal a l’Amèrica Llatina. L’anàlisi mostra la complexitat de la relació entre la desigualtat i la segregació, i posa en qüestió l’existència d’una relació directa i simple entre una variable i l’altra, ja que totes dues s’alimenten mútuament, els seus efectes poden ser demorats en el temps i, en determinades circumstàncies, l’increment de la primera pot acompanyar-se d’una reducció de la segona. Així mateix, se subratllen les convergències i divergències entre les polítiques urbanes aplicades a les dues ciutats, i s’assenyala la importància que els processos històrics i les tendències globals han tingut en la seva configuració. Finalment, s’indica la rellevància de l’acció col·lectiva de la ciutadania en l’evolució de la segregació i de les polítiques destinades a fer-hi front.</p> 2022-09-28T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2022 Oriol Nel·lo, Francisco Sabatini https://dag.revista.uab.cat/article/view/v68-n3-sauri-ribas Les desigualtats en l’accés als serveis d’aigua i sanejament al món: un enfocament multiescalar 2022-05-03T19:45:56+02:00 David Saurí Pujol david.sauri@uab.cat Anna Ribas Palom anna.ribas@udg.edu <p>L’objectiu d’aquest article és aportar elements per a la reflexió al voltant de les desigualtats que es donen entre el nord global i el sud global pel que fa a l’accés a l’aigua i el sanejament en condicions de seguretat, fiabilitat i assequibilitat. Les Nacions Unides ja van declarar l’any 2010 l’accés a l’aigua i al sanejament com un dret humà. Més tard, el 2015, van fixar com un dels seus 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) garantir per al 2030 un accés universal i equitatiu als serveis d’aigua i sanejament. Ara per ara, però, no s’ha aconseguit una millora en les situacions de desigualtat entre països pobres i països rics, entre àrees urbanes i àrees rurals, i entre la ciutat formal i la ciutat informal. La consecució de l’objectiu 6 inclòs en els ODS de les Nacions Unides comporta ineludiblement la reducció de les desigualtats socials i territorials, sobretot a les grans ciutats del sud global.</p> 2022-09-28T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2022 David Saurí Pujol, Anna Ribas Palom https://dag.revista.uab.cat/article/view/v68-n3-mejia-checa L’auge de la urbanització planetària: del Mediterrani ibèric a l’Amazònia equatoriana 2022-05-03T19:24:39+02:00 Verónica Mejía veromejia1@hotmail.com Joan Checa Rius joan.checa@uab.cat <p>L’article té com a objectiu explorar la transformació dels espais oberts arran de l’extensió i l’aprofundiment del procés d’urbanització a escala planetària, procés que afecta avui el conjunt del territori i ha deixat obsoletes les velles distincions entre espais urbans i rurals. Per fer-ho, estudia els usos del sòl en dues àrees molt diverses —el litoral mediterrani ibèric i l’Amazònia de l’Equador— per mostrar com les activitats urbanes estan transformant, en un cas i en l’altre, els usos dels espais oberts. La comparació parteix de la lectura d’imatges satel·litàries nocturnes, que permet analitzar les intensitats dels usos del territori a partir de la lluminositat emesa. Els resultats obtinguts a través dels nivells de radiància mostren la relació entre l’evolució de la lluminositat i les dinàmiques econòmiques implantades als territoris analitzats, fet que permet constatar la importància dels usos antròpics permanents als espais oberts dels dos territoris.</p> 2022-09-28T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2022 Verónica Mejía, Joan Checa Rius https://dag.revista.uab.cat/article/view/v68-n3-equip-editorial Presentació 2022-06-23T13:31:27+02:00 Equip Editorial revista.dag@uab.cat <p>Presentació del volum 68/3: <em>Reflexionant sobre els reptes de futur des de la Geografia.</em></p> 2022-09-28T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2022 Equip Editorial