https://dag.revista.uab.cat/issue/feed Documents d'Anàlisi Geogràfica 2021-05-07T11:05:25+02:00 Editors DAG revista.dag@uab.cat Open Journal Systems <p><span id="result_box" lang="en"><span class="hps"><em>Documents d'Anàlisi Geogràfica</em></span></span> és una revista acadèmica en accés obert que s'interroga sobre les interaccions entre natura, societat, política, economia i cultura que es donen sobre l'espai a les diferents escales. Editada conjuntament pels departaments de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Girona, <span id="result_box" lang="en"><span class="hps"><em>Documents d'Anàlisi Geogràfica</em></span></span> té una periodicitat quadrimestral. </p> <p>Per a subscripcions de l'edició en paper, adreceu-vos a: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 08193 Bellaterra (Barcelona). Tel. 93 581 10 22, sp@uab.cat <a href="https://www.uab.cat/publicacions" target="_blank" rel="noopener">https://www.uab.cat/publicacions</a></p> https://dag.revista.uab.cat/article/view/v67-n2-bernab%C3%A9 La partició de Kosovo: redibuixar fronteres per aconseguir la pau? 2021-05-07T11:05:22+02:00 Miguel Borja Bernabé-Crespo miguelborja.bernabe@um.es Kosovo és un estat parcialment reconegut amb una gran varietat de minories ètniques, on la relació albanesa-sèrbia és la que ocasiona més tensions. La proposta d’intercanvi de territoris per corregir la frontera entre Sèrbia i Kosovo presenta com a benefici el reconeixement mutu i la normalització de relacions, però comporta el risc d’obrir la capsa de Pandora de les revisions frontereres als Balcans. L’article inclou un repàs de les relacions entre Sèrbia i Kosovo amb una abundant selecció de notes de premsa. Analitza aquesta proposta i reflecteix la situació actual dels territoris i debat la seva idoneïtat. Conclou que la UE hauria d’oferir claredat i un compromís ferm i tangible de progrés per consolidar la seva credibilitat, i alhora donar suport a la democratització per afavorir la seva integració europea. 2021-02-19T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2021 Miguel Borja Bernabé-Crespo https://dag.revista.uab.cat/article/view/v67-n2-bosch Les noves formes d’habitatge de lloguer social a Catalunya (2015-2020): una anàlisi des del marc teòric europeu 2021-05-07T11:05:23+02:00 Jordi Bosch Meda jordi.bosch@hotmail.es L’objectiu d’aquest article és analitzar les noves formes d’habitatge de lloguer social que preveu la normativa catalana aprovada a partir de 2015 fins a l’inici de 2020 des de sis variables: el preu de lloguer, la forma d’adjudicació, els requisits de les persones destinatàries, el finançament públic de l’instrument, la titularitat de l’immoble i el temps durant el qual l’habitatge serà de lloguer social. L’estudi constata que: (i) tots aquests nous habitatges, excepte els de lloguer social voluntari o obligatori, encaixarien conceptualment en les definicions menys exigents, ja que reuneixen els requisits de preu, normes d’adjudicació i condicions socioeconòmiques de les persones beneficiàries; (ii) i, en canvi, només els obtinguts mitjançant tempteig i retracte o expropiació tindrien cabuda en les definicions més exigents, ja que són els únics de titularitat pública o del tercer sector. 2021-03-18T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2021 Jordi Bosch Meda https://dag.revista.uab.cat/article/view/v67-n2-cabrera-cebollada EEPI: instrument d’avaluació d’entorns de proximitat per incloure les persones sense autonomia a Lima 2021-05-07T11:05:23+02:00 Félix Cabrera cabrera.fi@pucp.edu.pe Àngel Cebollada angel.cebollada@uab.cat Per dissenyar els entorns de proximitat, s’utilitzen criteris que provenen de la perspectiva dels professionals i d’experiments en laboratori, sense tenir en compte les opinions de la ciutadania. Així mateix, tampoc s’han analitzat simultàniament els diferents tipus de persones, com ara els grups amb discapacitat visual i cognitiva. Per això, per avaluar els espais urbans des d’una perspectiva holística i inclusiva, es presenta l’instrument EEPI, que pot ser emprat en edificacions, voreres, places i passos de vianants. Aquest instrument es caracteritza per incorporar infants, gent gran i persones amb discapacitat (motriu, visual i cognitiva); per escoltar la seva veu; per provenir d’un enfocament mixt; per ser útil i fàcil d’aplicar i transferir, i per incloure criteris físics, personals i socials. A més, compta amb dos nivells —planificació i gestió— i, com tot instrument, és totalment perfectible i pot donar cabuda a altres aspectes. 2021-03-18T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2021 Félix Cabrera, Àngel Cebollada https://dag.revista.uab.cat/article/view/v67-n2-marcos-modenes El component demogràfic de les necessitats urbanes d’habitatge a l’Amèrica Llatina: el cas de Buenos Aires 2021-05-07T11:05:23+02:00 Mariana Marcos marianamarcos.ar@gmail.com Juan A. Módenes juanantonio.modenes@uab.cat L’article té per objectiu donar rellevància al component demogràfic de les necessitats residencials —o demanda demogràfica d’habitatge— i les seves interaccions amb la qualitat del parc existent d’habitatges i la dinàmica del mercat immobiliari en contextos urbans de l’Amèrica Llatina. Amb aquesta finalitat es realitza una proposta metodològica que s’aplica a la Regió Metropolitana de Buenos Aires, un cas ric en complexitat i heterogeneïtat interna. Les projeccions de llars es porten a terme mitjançant el mètode de taxa de principalitat de la llar, i es vinculen amb el dèficit d’habitatges a escala municipal a través de tècniques d’anàlisi espacial. Com a resultat, es proposen tres escenaris de planificació sobre la base de la qualitat del parc habitacional i de les condicions demogràfiques per a la rotació dels habitatges (segons els fluxos de creació i dissolució de llars estimats). Finalment, els tres escenaris s’analitzen en relació amb la dinàmica del mercat immobiliari en cada context local. 2021-02-19T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2021 Mariana Marcos, Juan A. Módenes https://dag.revista.uab.cat/article/view/v67-n2-simancas-etal La segmentació territorial de l’oferta comercial de les àrees turístiques de litoral: una proposta metodològica 2021-05-07T11:05:24+02:00 Moisés Simancas Cruz msimancas@ull.es María Pilar Peñarrubia Zaragoza mapipeza@uv.es Rafael Temes Cordovez rtemesc@urb.upv.es Lucía Palmero del Rosario luciapr1993@gmail.com Ruth de León Rodríguez rutdeleo@gmail.com Les característiques dels allotjaments turístics es plantegen com a essencials en la localització i la tipologia dels equipaments i serveis comercials de les àrees turístiques de litoral. Aquesta relació permet identificar patrons espacials a través de la delimitació d’unitats territorials amb cert grau d’homogeneïtat respecte a l’oferta comercial. El resultat és la segmentació territorial d’aquestes àrees, mitjançant la definició de zones de preferències, necessitats, motivacions, comportaments, hàbits, actituds, expectatives i pautes de consum de productes i serveis comercials similars. L’objectiu d’aquest treball és analitzar les potencialitats d’aquesta segmentació. Per fer-ho es planteja un exemple a les Canàries (Espanya). 2021-02-19T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2021 Moisés Simancas Cruz, María Pilar Peñarrubia Zaragoza, Rafael Temes Cordovez, Lucía Palmero del Rosario, Ruth de León Rodríguez https://dag.revista.uab.cat/article/view/v67-n2-spijker Perspectives alternatives sobre el mesurament de l’envelliment a Espanya: diferències territorials 2021-05-07T11:05:24+02:00 Jeroen Spijker jspijker@ced.uab.es L’envelliment de la població és el canvi de l’estructura per edat de la població en què la proporció de persones grans augmenta amb relació a les més joves. Sovint es considera que aquest procés suposarà un increment important de la despesa pública destinada al benestar i la salut de les persones grans, raó per la qual l’envelliment de la població ha servit de justificació per a certs ajustos d’austeritat i l’augment en l’edat de jubilació. Mitjançant quatre indicadors alternatius, el present article mostra el següent: 1) que l’augment de la supervivència en edats més avançades té un efecte rejovenidor en la població; 2) que els períodes d’auge econòmic alleugen la càrrega de l’envelliment, mentre que un mercat laboral infrautilitzat l’agreuja. D’aquí que els economistes i els responsables de les polítiques públiques han de replantejar-se l’ús d’indicadors comuns de dependència de la vellesa basats en l’edat de 65 anys com a «llindar de vellesa» i l’edat de 16 a 64 com la població «productiva» per justificar els seus arguments i polítiques. 2021-05-07T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2021 Jeroen Spijker https://dag.revista.uab.cat/article/view/v67-n2-martells Nieto Calmaestra, José Antonio y Egea Jiménez, Carmen (2019). Colectivos en desventaja social y habitacional. La geografía de las desigualdades 2021-05-07T11:05:25+02:00 Enric Martells Cortés enricmartellsc@gmail.com Nieto Calmaestra, José Antonio y Egea Jiménez, Carmen (2019)<br /><em>Colectivos en desventaja social y habitacional. La geografía de las desigualdades</em><br />Granada: Universidad de Granada, 196 p.<br />ISBN 978-84-338-6438-3 2021-05-07T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2021 Enric Martells Cortés