Documents d'Anàlisi Geogràfica https://dag.revista.uab.cat/ <p><span id="result_box" lang="en"><span class="hps"><em>Documents d'Anàlisi Geogràfica</em></span></span> és una revista acadèmica en accés obert que s'interroga sobre les interaccions entre natura, societat, política, economia i cultura que es donen sobre l'espai a les diferents escales. Editada conjuntament pels departaments de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Girona, <span id="result_box" lang="en"><span class="hps"><em>Documents d'Anàlisi Geogràfica</em></span></span> té una periodicitat quadrimestral. </p> <p>Per a subscripcions de l'edició en paper, adreceu-vos a: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 08193 Bellaterra (Barcelona). Tel. 93 581 10 22, sp@uab.cat <a href="https://www.uab.cat/publicacions" target="_blank" rel="noopener">https://www.uab.cat/publicacions</a></p> Servei de Revistes Digitals - UAB ca-ES Documents d'Anàlisi Geogràfica 0212-1573 Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb els termes següents:<br /><ol type="a"><li>Els autors conserven els drets d’autoria.</li><li>Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement-NoComercial Internacional de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials. La llicència completa es pot consultar a <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ca">http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ca</a>.</li><li>Els autors són lliures de fer acords contractuals addicionals independents per a la distribució no exclusiva de la versió de l’obra publicada a la revista (com ara la publicació en un repositori institucional o en un llibre), sempre que se’n reconegui la publicació inicial en aquesta revista.</li><li>S’encoratja els autors a publicar la seva obra en línia (en repositoris institucionals o a la seva pàgina web, per exemple) abans i durant el procés de tramesa, amb l’objectiu d’aconseguir intercanvis productius i fer que l’obra obtingui més citacions (vegeu <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>, en anglès).</li></ol> Experiències d’agressió i estratègies d’evasió en la mobilitat quotidiana de les persones LGBTIQ+ a Barcelona https://dag.revista.uab.cat/article/view/v70-n2-carmona-et-al <p>Aquest estudi aprofundeix en les experiències d’agressió i estratègies d’evasió en la mobilitat quotidiana de les persones LGBTIQ+ a Barcelona, una ciutat coneguda per la seva mentalitat oberta i descrita com a socialment progressista. La investigació ajuda a reconèixer les persones LGBTIQ+ com a subjectes dins de la ciutat i contribueix a realitzar els estudis sobre mobilitats dissidents, fent de portaveu de les vivències d’agressió potencial i experimentada a l’espai públic durant els desplaçaments quotidians. A més, amplia el focus d’estudi —centrat principalment en les limitacions de les dones quan experimenten les seves mobilitats— a uns altres grups minoritaris. Mitjançant 15 entrevistes a subjectes pertanyents al col·lectiu LGBTIQ+, s’ha identificat un alt nivell de vulnerabilitat de les persones amb sexualitats no normatives a incidències d’assetjament, la qual cosa força l’ús de diferents estratègies que modelen la manera com aquestes es desplacen per la ciutat. Els resultats de la present investigació poden informar futures actuacions de planificació de la mobilitat o modificar-ne les existents, integrant les necessitats de totes aquelles persones que conflueixen als diferents espais que componen els suports de les mobilitats quotidianes.</p> Gonzalo Carmona Ruiz Irene Gómez-Varo Monika Maciejewska Drets d'autor (c) 2024 Gonzalo Carmona Ruiz, Irene Gómez-Varo, Monika Maciejewska https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-05-15 2024-05-15 70 2 145 165 10.5565/rev/dag.772 Segregació residencial i ocupacional de la població africana a l’Espanya del segle XXI https://dag.revista.uab.cat/article/view/v70-n2-gaston-et-al <p>La migració africana a Espanya va desenvolupar un paper pioner en la transició de país d’emigració a un d’immigració. Tot i els intensos fluxos d’altres orígens a partir de l’any 2000, els africans segueixen essent un dels col·lectius més importants. Es caracteritzen per una gran dispersió territorial, però amb nivells elevats de segregació laboral i residencial. L’anàlisi de la relació entre aquests nivells a escala autonòmica és l’objectiu principal d’aquest treball, en comparació amb la resta d’immigrats. Les preguntes a les quals respon aquesta investigació, realitzada a partir del càlcul de l’índex de dissimilitud i de l’anàlisi de correlacions de Pearson, són: 1) com es modifiquen els nivells de segregació residencial i ocupacional segons el sexe i l’origen?; 2) en quina mesura es veuen afectats per la influència de la conjuntura econòmica?, i 3) quina és la correlació entre ocupació i segregació residencial?</p> Silvia Gastón-Guiu Andreu Domingo Jordi Bayona-i-Carrasco Drets d'autor (c) 2024 Silvia Gastón-Guiu, Andreu Domingo, Jordi Bayona-i-Carrasco https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-05-15 2024-05-15 70 2 167 194 10.5565/rev/dag.891 Reptes en l’aplicació de les estratègies de desenvolupament urbà sostenible i integrat a Espanya durant el període 2014-2020 https://dag.revista.uab.cat/article/view/v70-n2-obeso <p>Les estratègies de desenvolupament urbà sostenible i integrat (EDUSI) han esdevingut l’enfocament adoptat per Espanya per a la promoció del desenvolupament urbà sostenible cofinançat pel FEDER durant el període 2014-2020. Les investigacions prèvies han posat atenció principalment en la fase de disseny d’aquestes polítiques; tot i això, aquest estudi se centra en les fases de gestió i implementació. A través de l’anàlisi documental i d’entrevistes en profunditat amb actors de l’Administració pública espanyola, aquest estudi revela un índex baix d’execució de les estratègies i els reptes a què s’enfronten les entitats locals. Aquesta investigació pretén ampliar el nostre coneixement sobre les EDUSI a Espanya i proposar mesures que puguin millorar la implementació de futurs programes europeus sobre sostenibilitat urbana.</p> Ícaro Obeso Muñiz Drets d'autor (c) 2024 Ícaro Obeso Muñiz https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-05-15 2024-05-15 70 2 195 216 10.5565/rev/dag.890 Desafiar la norma a casa: experiències i estratègies de joves LGBT+ a la casa familiar i a la casa pròpia a la comarca del Bages https://dag.revista.uab.cat/article/view/v70-n2-pascual <p>La recerca en geografia s’ha centrat prioritàriament en l’espai públic, amb una absència d’estudis sobre les relacions de poder a l’escala domèstica. La llar és un espai primordial per construir la identitat, per això resulta clau posar-hi el focus per comprendre com operen les estructures socials de poder en la vida de les persones. Partint d’això, l’objectiu d’aquesta recerca és estudiar l’experiència de l’edat, el gènere i l’orientació sexual en diferents espais de casa per veure de quina manera es reprodueixen les relacions de poder quotidianament. A través d’una metodologia qualitativa, els Relief Maps, s’analitzen les experiències de vint-i-set joves LGBT+ de la comarca del Bages. Els resultats mostren com l’adultisme, el cissexisme i l’heterocentrisme operen configurant les vivències de les joves LGBT+ a casa. L’estudi destaca la centralitat dels espais domèstics en l’anàlisi de desigualtats socials.</p> Júlia Pascual-Bordas Drets d'autor (c) 2024 Júlia Pascual-Bordas https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-05-15 2024-05-15 70 2 217 238 10.5565/rev/dag.900 Sortir al carrer i connectar-se. L’ús i la percepció de l’espai públic de persones grans a Barcelona https://dag.revista.uab.cat/article/view/v70-n2-solana-et-al <p>Comptar amb un entorn urbà adaptat a les necessitats de la gent gran és clau per garantir- ne un envelliment actiu i un benestar físic i emocional. En aquest article presentem els resultats d’un projecte on s’han entrevistat 38 persones d’edats molt avançades (entre 73 i 95 anys) per estudiar la relació entre envelliment, solitud i espai públic a Barcelona. Tot i que s’ha produït una millora significativa en la qualitat i l’accessibilitat de l’espai públic, així com en la dotació d’equipaments, aquestes persones, que presenten alguns problemes de salut i una reducció en alguns casos important de la mobilitat, incideixen i proposen determinades mesures per millorar la qualitat de l’espai públic i el seu entorn més proper, el barri, assegurar-ne la independència i l’autonomia i millorar-ne la qualitat de vida. Encara que la majoria considera que el seu barri és un bon lloc per envellir, proposa continuar treballant en la millora de la caminabilitat de l’espai públic, el manteniment, l’increment de les condicions de seguretat, així com la creació de més equipaments per a gent gran i que tinguin més dotació de personal.</p> Miguel Solana Solana Anna Ortiz Guitart Núria Font Casaseca Drets d'autor (c) 2024 Miguel Solana Solana, Anna Ortiz Guitart, Núria Font Casaseca https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-05-15 2024-05-15 70 2 239 259 10.5565/rev/dag.915 Efecte dels usos i les cobertes del sòl i les polítiques ambientals en el comportament de les temperatures superficials en campus universitaris: El cas de la Universitat Autònoma de Barcelona https://dag.revista.uab.cat/article/view/v70-n2-vicente-et-al <p>La gestió de les temperatures, fonamental en el context del canvi climàtic, ha estat un punt central en les polítiques urbanes, sovint relegant a un segon pla els espais periurbans com ara els campus universitaris. Mitjançant la teledetecció i l’anàlisi estadística, aquest article explora l’impacte dels usos del sòl i les polítiques ambientals en el comportament espacial de les temperatures superficials al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona entre el 2014 i el 2022. S’hi identifica una relació directa entre els usos del sòl urbanitzats i nus amb anomalies tèrmiques superiors a la mitjana, mentre que les zones cobertes de vegetació natural estan relacionades amb temperatures superficials inferiors a la mitjana, posant de manifest àrees crítiques no considerades per l’agenda ambiental de la universitat. Aquest article proposa estratègies de mitigació per millorar les polítiques ambientals i incrementar el confort tèrmic de la comunitat universitària.</p> Rafael Vicente-Salar Marc Castelló-Bueno Sofia Logan de la Rosa Joan-Cristian Padró Garcia Drets d'autor (c) 2024 Rafael Vicente-Salar, Marc Castelló-Bueno, Sofia Logan de la Rosa, Joan-Cristian Padró Garcia https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-05-15 2024-05-15 70 2 261 289 10.5565/rev/dag.875 Büscher, Bram y Fletcher, Robert (2022). La revolución conservacionista: Propuestas radicales para salvar la naturaleza después del Antropoceno https://dag.revista.uab.cat/article/view/v70-n2-blazquez <p>Büscher, Bram y Fletcher, Robert (2022)<br /><em>La revolución conservacionista: Propuestas radicales para salvar la naturaleza después del Antropoceno</em><br />Barcelona: Icaria Editorial, colección Antrazyt, 533 p.<br />ISBN 978-84-18826-72-6</p> Macià Blázquez-Salom Drets d'autor (c) 2024 Macià Blázquez-Salom https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-05-15 2024-05-15 70 2 291 293 10.5565/rev/dag.898 Pintó, Josep i Sardá, Rafael (coords.) (2022). Gestión de playas basada en la naturaleza https://dag.revista.uab.cat/article/view/v70-n2-roig-garcia <p>Pintó, Josep i Sardá, Rafael (coords.) (2022)<br /><em>Gestión de playas basada en la naturaleza</em><br />Girona: Documenta Universitaria, 216 p.<br />ISBN 978-84-9984-638-5</p> Francesc Xavier Roig i Munar Carla Garcia-Lozano Drets d'autor (c) 2024 Francesc Xavier Roig i Munar, Carla Garcia-Lozano, Asunción Blanco-Romero https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-05-15 2024-05-15 70 2 294 295 10.5565/rev/dag.918 Benito del Pozo, Paz (coord.) (2022). Resiliencia en espacios desindustrializados: Procesos y experiencias https://dag.revista.uab.cat/article/view/v70-n2-sanchez <p>Benito del Pozo, Paz (coord.) (2022)<br /><em>Resiliencia en espacios desindustrializados: Procesos y experiencias</em><br />Valencia: Tirant Humanidades, 321 p.<br />ISBN 978-84-18802-52-2</p> José Luis Sánchez Hernández Drets d'autor (c) 2024 José Luis Sánchez Hernández https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-05-15 2024-05-15 70 2 296 298 10.5565/rev/dag.914