Llibre Blanc de l’Eurodistricte Català Transfronterer: creació de projecte i reestructuració territorial

Autors/ores

  • Margarida Castañer Universitat de Girona. Departament de Geografia
  • Jaume Feliu Universitat de Girona. Departament de Geografia
  • Obdúlia Gutiérrez Universitat de Girona. Departament de Geografia

Resum

En aquest article, s’hi presenta el procés d’elaboració, la metodologia, les reflexions i les con­clusions del Llibre Blanc de l’Eurodistricte Català Transfronterer elaborat per la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) i la Universitat de Girona (UdG). L’estudi té per objectiu acompanyar la definició i l’emergència d’un projecte de territori transfronte­rer basat en la realitat d’un àmbit territorial compartit entre el departament dels Pirineus Orientals i les comarques de la província de Girona. El contingut del Llibre Blanc es divideix en tres parts: un diagnòstic transfronterer complet, l’anàlisi dels reptes d’aquest territori i les opcions de governança del territori transfronterer. Després de descriure el context territorial, la metodologia i les conclusions de l’estudi, s’hi fa un breu repàs de quin és l’estat del procés en l’actualitat.

Paraules clau

espai català transfronterer, Eurodistricte, governança.

Referències

Becat, Joan (2007). «Catalunya i els models espanyol i francès d’organització territo¬rial. Uns apunts i una reflexió crítica». A: Tort, Joan; Paül, Valerià i Maluquer, Joan (eds.). L’organització del territori, un repte per al segle xxi. Barcelona: Galerada - Fundació Universitat Catalana d’Estiu.

Beltran, Susana (2010). «Els organismes de cooperació territorial a Europa: una mirada cap al futur». Documents d’Anàlisi Geogràfica, 56/1, 57-69.

Castex, Jean-François (2005). La Catalogne Nord en quête d’identité. Perpinyà: TDO.

Generalitat de Catalunya (2006). Pla director territorial de l’Empordà. Barcelona: Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Cata¬lunya, setembre.

Harguindéguy, Jean-Baptiste (2007). La frontière en Europe: un territoire? Coopération transfrontalière francoespagnole. París: l’Harmattan.

Holz Jean-Marc i Giband, David (2006). «Le TGV Perpignan / Barcelone: quels effets de mobilité?». A: Feliu, J. (coord.). Étude cadre des effets du train à grande vitesse sur la ville moyenne. Figueres: Ajuntament de Figueres.

Jordi, Moisès (2008). Els conflictes territorials transfronterers entre les Comarques Giro¬nines i la Catalunya Nord: Estudi de base de l’Eurodistricte de l’espai transfronterer català, febrer.

Maury, Caroline (2007). «Construire le “Pays Catalan”: Les dynamiques d’un échange politique territorialisé». Congrès AFSP. Toulouse.

Mission Opérationnelle Transfrontalière (2007). Enjeux fonciers et immobi¬liers sur les littoraux basque et catalan, Partie 2: Le littoral transfrontalier catalan. Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables, octobre.

MOT (Mission Opérationnelle Transfrontalière) i UdG (Universitat de Girona) (2008). Livre Blanc de l’Eurodistrict, pour un avenir transfrontalier / Llibre Blanc de l’Eurodistricte, per a un futur transfronterer. París: Generalitat de Catalunya i Consel General Pyrénées Orientales.

Oliveras, Xavier; Durà, Antoni i Perkmann, Markus (2010). «Las regiones trans¬fronterizas: balance de la regionalización de la cooperación transfronteriza en Euro¬pa (1958-2007)». Documents d’Anàlisi Geogràfica, 56/1, 21-40.

Pays Pyrénées-Méditerranée (1999). Diagnostic et analyse stratégique. Perpinyà, juliol.

PNR Pyrénées-Catalanes (2004). Charte, Diagnostic socio-économique, març.

Vicente, Joan (2003). «La Regió de Girona: un model territorial en transformació, amb potencial i fràgil». Papers, 39 (monogràfic «Estratègies territorials a les regions catalanes», Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, 61-72.

Adreces web

INSEE : www.insee.fr [data de consulta: 15 de setembre de 2010]

IDESCAT: www.idescat.cat [data de consulta: 15 de setembre de 2010]

Programa Interreg IIIA España-Francia: www.interreg3france-espagne.org [data de consulta: 17 de setembre de 2010]

Publicades

17-05-2011

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.