Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
 • La tramesa no ha estat publicada prèviament ni s’ha enviat prèviament a cap altra revista (o se n’ha proporcionat una explicació a Comentaris al/a la editor/a).
 • S'han enviat dos arxius amb el text de l'article. Un complert, amb totes les dades necessàries i una cover letter que inclogui 3-5 idees clau, descrivint les aportacions essencials de l'article (objectius, hipòtesis, mètode principal, conclusió fonamental). Un segon arxiu anonimitzat seguint les normes de anonimització (arxiu anomenat "anonimitzat" per diferenciar-ho) sense la cover letter.
 • El fitxer anonimitzat de l'article s'ajusta a les instruccions d'anonimització. No ha d'aparèixer el nom de cap autor dels quals escriuen el mateix article, no inclou la cover letter i el fitxer no compta amb les metadades (instruccions d'anonimització del fitxer).
 • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció Directrius per a l'autor/a.
 • L'article té una extensió màxima de 7.000 paraules, incloent-hi les notes a peu de pàgina i excloent-ne el títol, els resums, les paraules clau, els gràfics, les taules i la bibliografia.
 • El fitxer enviat està en format Reach Text Format (rtf), OpenOffice Writer (odt) o Microsoft Word (doc). Els elements no textuals (taules, quadres, mapes, gràfics, il·lustracions, etc.) apareixen inserits en el lloc del text que correspon i es lliuren per separat com a arxiu addicional, els gràfics editables, en format OpenOffice Calc (ods) o Microsoft Excel (xls), i els mapes, il·lustracions o imatges, en els formats jpeg o tif a 300 ppp.
 • Les referències bibliogràfiques inclouen el número DOI, si en té, amb el format <https://doi.org/numeroDOI>. Per buscar els números DOI s'ha fet servir el web https://apps.crossref.org/SimpleTextQuery.
 • L’autor o autors han introduït el seu codi ORCID al formulari de dades personals, si en disposen.

Directrius per a l’autor/a

Les persones que enviïn treballs per a la seva possible publicació a Documents d’Anàlisi Geogràfica (DAG) hauran de verificar prèviament que el text enviat respecti escrupolosament les normes següents:

1. Els treballs enviats estaran escrits en català, castellà o anglès. La revista Documents d’Anàlisi Geogràfica està compromesa a promoure l’ús del català com a llengua de comunicació científica de les ciències socials i, especialment, de la geografia. La revista vol garantir l’aparició d’articles escrits en català a DAG i es compromet a publicar-ne dos a cada número, si n’hi ha disponibles, els quals tindran un tractament editorial i de publicació prioritari (fast-track).

2. S’acceptaran dos tipus de treballs:

 • Articles. Seran treballs teòrics o empírics originals, complets i desenvolupats.
 • Recensions o crítiques de llibres. Seran textos breus que comentin i informin críticament sobre un llibre o monografia recentment publicada dins l’àmbit de les ciències socials o les humanitats.

3. Els treballs s’enviaran en format Reach Text Format (rtf), OpenOffice Writer (odt) o Microsoft Word (doc) a través del lloc web de la revista. Per fer-ho, cal estar registrat com a autor, entrar amb el nom d’usuari i contrasenya i fer una tramesa nova. En cas de no estar registrat, ho podeu fer a http://dag.revista.uab.es/user/register. Si calgués enviar una versió corregida del treball es farà servir també el lloc web de la revista, en el mateix espai obert per a la versió inicial. No l’envieu pas com si fos un nou article. Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu posar-vos en contacte amb la revista a revista.dag@uab.cat.

4. S'enviaran dos fitxers amb el text de l'article. Un anonimitzat seguint les normes d'anonimització (arxiu enviat com " text de l'article anonimitzat" per diferenciar-ho) sense la cover letter. Un segon fitxer complert, amb totes les dades necessàries. Aquest fitxer complert de l'article NO anonimitzat anirà precedit d’un full de coberta en el qual s’especificarà la informació següent:

 • Títol, en català, castellà, francès i anglès.
 • Nom de l’autor/a. A fi de facilitar la inclusió d’articles i citacions a les bases de dades científiques, es recomana consultar la «Propuesta de manual de ayuda a los investigadores españoles para la normalización del nombre de autores e instituciones en las publicaciones científicas», a l’enllaç «Contenidos de interés» del web http://ec3.ugr.es/.
 • Filiació institucional: universitat o centre, departament, institut o unitat, ciutat i país.
 • Adreça de correu electrònic. Tota la correspondència s’enviarà a aquesta adreça electrònica. En el cas d’articles d’autoria múltiple, s’haurà d’especificar la persona que mantindrà la correspondència amb la revista.
 • Codi ORCID (informat al registre d'autors).
 • Declaració de l’autor/a amb la confirmació de no haver enviat l’article a cap altra revista ni tenir el propòsit de fer-ho abans de la resposta de DAG.
 • Punts destacats (Highlights): Cal afegir en aquest full de coberta un guió de punts destacats que reuneixi les troballes centrals i doni els editors una introducció ràpida a l’article. Aquest guió de 3 a 5 punts descriurà allò essencial de l’article (per exemple, objectius, mètode principal, resultats o conclusions). Cada línia del guió tindrà no més de 85 caràcters, o 15 paraules. Aquests punts seran rellevants per als editors per tal de decidir si s’accepta a avaluació l’article.

5. Els treballs enviats seran inèdits i no es podran sotmetre a la consideració d’altres revistes mentre es trobin en procés d’avaluació a Documents d’Anàlisi Geogràfica (recordeu que al full de coberta cal una declaració de l’autor/a amb la confirmació de no haver enviat l’article a cap altra revista ni tenir el propòsit de fer-ho abans de la resposta de DAG). Excepcionalment, i per raons d’interès científic i/o de divulgació d’aportacions especialment notòries, el Consell de Redacció podrà decidir la publicació i/o traducció d’un text ja publicat.

6. El text dels articles anirà precedit d’un resum de no més de 150 paraules en català, castellà, anglès i francès (que exposarà de manera clara i concisa els objectius, la metodologia, els principals resultats i les conclusions del treball) i d’un màxim de 5 paraules clau en els quatre mateixos idiomes.

7. Els articles tindran una extensió màxima de 7.000 paraules, incloent-hi les notes a peu de pàgina i excloent-ne el títol, els resums, les paraules clau, els gràfics, les taules i la bibliografia.

8. Les ressenyes o crítiques de llibres tindran una extensió màxima de 1.500 paraules, i a l’inici s’especificaran les dades següents de l’obra ressenyada: autor/a, títol, lloc de publicació, editorial, any de publicació i nombre de pàgines. S’hi inclourà també el nom i cognoms, la filiació institucional i l’adreça electrònica de l’autor/a de la ressenya.

9. El format del text haurà de respectar les normes següents:

 • Tipus i mida de lletra: Times New Roman 12.
 • Text a 1,5 espais, excepte les notes a peu de pàgina, i justificat.
 • Les notes aniran numerades consecutivament al peu de la pàgina corresponent i no al final del text. Es recomana reduir-ne l’ús al màxim i que aquest sigui explicatiu i mai de citació bibliogràfica.
 • Les pàgines aniran numerades al peu a partir de la pàgina del resum, començant per la número 1 (el full de coberta amb les dades de l’autor/a no es numerarà).
 • Les seccions o apartats del text es numeraran i es titularan en minúscules i negreta.

10. Les citacions hauran de respectar les normes següents:

 • Les citacions apareixeran en el cos del text i s’evitaran les notes a peu de pàgina l’única funció de les quals sigui bibliogràfica.
 • Se citarà entre parèntesis, incloent-hi el cognom de l’autor/a, l’any i la pàgina o pàgines citades; per exemple: (Massey, 2005: 73).
 • Quan a dues obres del mateix autor coincideixi l’any, es distingiran amb lletres minúscules situades darrere de l’any; per exemple: (Massey, 2005a: 97).
 • Si els autors són dos, se citaran els dos cognoms units per «i»: (Lefebvre i Tremblay, 1998); quan els autors siguin més de dos, se citarà el cognom del primer autor seguit de «et al.» (Ilbery et al., 1995), encara que a les referències bibliogràfiques finals es facin constar tots els autors.
 • Les citacions literals aniran entre cometes i seguides de la corresponent referència entre parèntesis, que inclourà obligatòriament les pàgines citades; si depassen les quatre línies, es transcriuran separades del text principal, sense cometes, amb sagnia més gran i mida de lletra més petita.

11. La llista completa de referències bibliogràfiques se situarà al final del text, sota l’epígraf «Referències bibliogràfiques». Les referències es redactaran segons les normes següents:

 • Només s’hi inclouran els treballs que hagin estat citats al text, i tots els treballs citats s’hauran de referenciar a la llista final.
 • L’ordre serà alfabètic segons el cognom de l’autor/a. En el cas de diferents referències d’un mateix autor/a, s’ordenaran cronològicament segons l’any. Primer s’hi inclouran les referències de l’autor/a en solitari, en segon lloc, les obres compilades per l’autor/a, i en tercer lloc, les de l’autor/a amb altres coautors/es.
 • El format de les referències respectarà les normes següents:
  • Massey, Doreen (2005). For space. Londres: Sage.
  • Ayala, Francisco Javier i Olcina, Jorge (coords.) (2002). Riesgos naturales. Barcelona: Ariel.
  • Bankoff, Greg; Frerks, Georg i Hilhorst, Dorothea (eds.) (2004). Mapping Vulnerability. Disasters, Development and People. Londres: Esrtshcan.
  • Ockman, Joan (2005). «De ciudad del pecado a ciudad del signo: la transformación de Times Square». A: Solà-Morales, Ignasi de i Costa, Xavier (eds.). Metrópolis: ciudades, redes, paisajes. Barcelona: Gustavo Gili, 118-126.
  • Roche, Michael (2005). «Rural geography: a borderland revisited». Progress in Human Geography , 29 (3), 299-303.
  • Weber, Max (1922). Economía y sociedad. Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 1964.
  • EUROSTAT. www.eurostat.com [consulta: 12 de gener de 2010].
  • Llibres: cognom de l’autor/a en versaleta, nom complet de l’autor/a, any entre parèntesis, títol en cursiva, lloc de publicació i editorial, segons els exemples següents:
  • Capítols de llibre: cognom de l’autor en versaleta, nom complet de l’autor/a, any entre parèntesis, títol del capítol entre cometes, «A:», autor/a del llibre, títol del llibre en cursiva, lloc de publicació, editorial i pàgines. Per exemple:
  • Articles de revista: cognom de l’autor/a en versaleta, nom complet de l’autor/a, any entre parèntesis, títol de l’article entre cometes, títol de la revista en cursiva, volum, número entre parèntesis i pàgines, segons l’exemple següent:
  • Edicions originals: quan l’any de l’edició original no coincideixi amb el de l’edició que s’està citant, se citarà en el text per l’any original i es consignarà l’any de l’edició al final de la referència. Per exemple:
  • Pàgines web: referència completa de la pàgina consultada i data de consulta entre claudàtors. Per exemple:
 • S’aplicarà sagnia francesa a totes les referències.
 • Les referències bibliogràfiques hauran d'incloure els números DOI, en cas que en tinguin d'assignats. Aquests es referenciaran seguint l’esquema <http://dx.doi.org/numeroDOI> . Per fer aquesta comprovació, l’agència Crossref disposa d’un formulari en línia a http://search.crossref.org/references que automàticament assigna el número DOI, sin en té, a les referències introduïdes. Cal, però, ser curosos en les dades de la referència (autors, títol, volum i número, pàgines) per tal de facilitar la cerca automàtica. Exemple:
  • Módenes, Juan A.; López-Colás, Julián (2007). «Second homes and compact cities in Spain: Two elements of the same system?». Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 98 (3), 325-335. 
   <http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9663.2007.00400.x>

12. Els elements no textuals (taules, quadres, mapes, gràfics, il·lustracions, etc.) que contingui el treball apareixeran inserits en el lloc del text que correspongui, i es lliuraran també per separat en el moment de fer la tramesa (punt 4. Càrrega de fitxers addicionals).

 • Aquest elements aniran numerats i amb títol, se n’especificarà la font al peu i se’n farà referència explícita en el text.
 • En el cas de taules (l’única denominació utilitzada per a tota mena de quadres, relacions estadístiques, etc.) els formats podran ser Reach Text Format (rtf), OpenOffice Writer (odt) o Microsoft Word (doc).
 • Per a les il·lustracions i mapes els formats recomanats seran JPEG o TIFF, amb la mínima compressió possible i una mida mínima de 10 x 15 cm i 300 ppp. 
 • Es recomana carregar les imatges en un sol arxiu ZIP.

13. Els editors/es i el Consell de Redacció de Documents d’Anàlisi Geogràfica han acordat afegir-se a les recomanacions de la UNESCO referents a un ús no sexista del llenguatge, i demana als autors i a les autores que les tinguin en compte. El consell editorial de DAG manté una representació paritària de gènere en el consell editorial i assessor de la revista. Així mateix, pren en consideració aquesta variable per a una selecció equilibrada de les persones que evaluen els articles.

Contribucions especials

Contribucions especials que no són articles científicis, ni són sotmesos a avaluació per revisors.

Declaració de privacitat

La utilització del lloc web de la UAB i de qualsevol dels serveis que s'hi incorporen pressuposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privadesa que s'exposa.

1. Recollida de dades i consentiment per a tractar-les

D’acord amb la Regulació General de Protecció de Dades de la Unió Europea (GDPR), s'informa que les dades personals que se sol·liciten en els nostres formularis o que ens puguin ser facilitades per mitjà de les nostres adreces de correu electrònic, basant-nos amb el consentiment inequívoc, s'inclouran als nostres fitxers de dades personals, la responsable i titular dels quals és la UAB. Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten i n'accepta l'enviament o ens envia un missatge electrònic amb dades personals, autoritza -i ho consent- expressament la UAB a tractar i incorporar als nostres fitxers les dades personals facilitades i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes o serveis que s'ofereixen en aquesta pàgina web, si bé amb caràcter revocable, i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació.

Així mateix, informem que totes les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i que els nostres fitxers estan inscrits legalment en el Registre General de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

La UAB no es responsabilitza del tractament de les dades personals de les pàgines web a què l'usuari pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que conté la nostra pàgina web.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a l'Estat espanyol, a la qual queden sotmeses les persones, tant nacionals com estrangeres, que utilitzin aquest web.

2. Finalitats del tractament

Les dades que sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat amb la qual es recullen, enviament dels butlletins de novetats a través del correo electrònic que ens ha facilitat para contactar d’una forma personalitzada o reconeixe’l en la seva propera visita, mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d'aquesta per a la qual han estat cedides, i en cap cas l'usuari no està obligat a facilitar-nos-les; no obstant això, són absolutament necessàries per a poder portar a terme els serveis que li oferim.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per a la qual cosa l'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a la UAB o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de tercers.

La nostra pàgina web obté les dades personals de l'usuari mitjançant la recepció de diversos formularis i per mitjà del correu electrònic per gestionar la subscripció a la nostre revista, o si escau, per a la seva participació com a autor, corrector o revisor de les mateixes, basant-nos en el consentimient inequívoc.

La UAB es reserva el dret de decidir la incorporació o no incorporació de les dades d'aquestes persones als seus fitxers.

3. Dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades personals de l'usuari

Els editors de la revista compleixen amb els estàndars industrials de privacitat de dades, de forma específica la disposició de la Regulació General de Protecció de Dades de la Unió Europea (GDPR) per els "drets dels subjectes de les dades" que inclouen (a) notificació d’incompliment; (b) dret d’accés; (c) dret a ser oblidat; (d) portabilitat de dades; i (e) privacitat per disseny. El GDPR també permet el reconeixement de l’"interès públic a la disponibilitat de les dades", que té una especial rellevància per aquelles persones involucrades en mantenir, amb la major integritat possible, el registre públic de publicacions acadèmiques.

L'usuari té dret demanar la baixa de la subscripció,  a accedir a la informació que el concerneix recopilada en els fitxers de la UAB, declarats al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, en els termes establerts per la Llei, adreçant-se a sp.revistes.digitals@uab.cat.

La sol·licitud dels drets de cancel·lació de dades per part dels autors, no es farà efectiva en relació als seus articles publicats en la nostra web, sobre la base de la cessió il·limitada de drets de reproducció atorgada pels autors a la UAB.

Considerem que, si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a estar-hi incorporat mentre sigui adequat per a la finalitat amb què es van obtenir i mentre la UAB ho consideri oportú.

4. Seguretat

La UAB, en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l'usuari, l'informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar-ne la seguretat tal com exigeix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (Reglament (UE) 2016/679) (GDPR), normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

5. Cessió de dades

L'informem que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades per a les finalitats indicades, i únicament comunicades en els casos previstos legalment i a les entitats que amb la UAB siguin impulsores de la revista, indicades a la pàgina web, per a la gestió i col·laboració en l'edició de la revista.

Les metadades personals vinculades a la publicació d’un article (nom i cognoms dels autors, filiació professional, número ORCID, pais) són depositats i distribuits, associats amb els de l’article, per l’assignació del DOI a través de Crossreff.

La UAB posa a disposició de l'usuari diferents opcions de recomanació, si bé sota l'exclusiva responsabilitat de l'emissor del missatge, de manera que la UAB queda eximida de qualsevol responsabilitat amb relació a l'enviament de comunicacions comercials no sol·licitades. En cap cas no conservem l'adreça electrònica del destinatari. Així mateix, queda expressament prohibit l'enviament massiu de missatges per part dels usuaris, per mitjà d'aquestes opcions, o el seu tractament comercial.

6. Galetes

Amb aquest avís, la UAB comunica als usuaris que utilitzen galetes (cookies) quan naveguen per les diferents pantalles i pàgines del web. Les galetes utilitzades per la UAB són emmagatzemades al disc dur de l'usuari però no poden llegir les dades contingudes al disc ni els arxius galeta creats per altres proveïdors. La UAB utilitza les galetes amb l'objectiu de reconèixer els usuaris que s'hagin registrat i poder-los oferir més bon servei i més personalitzat (idioma volgut per l'usuari...). Així mateix, són utilitzades per a obtenir informació totalment anònima sobre dades d'accés (data, hora, minut, freqüència, etc.), per a mesurar alguns paràmetres de trànsit en la pròpia pàgina web i calcular el nombre de visites, de manera que la UAB pugui enfocar i ajustar els serveis oferts més efectivament. No obstant això, l'usuari podrà impedir la generació de galetes amb l'opció corresponent que tingui el seu programa navegador. En aquest cas, la pàgina web continuarà essent operativa, però sense els avantatges de la personalització.

7. Comunicacions comercials per correu electrònic

En compliment de l'article 21 de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, que prohibeix l'enviament de comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris, l'informem que l'acceptació d'aquestes condicions d'ús i política de confidencialitat, implica la seva autorització expressa per a fer-li enviaments informatius, comercials, publicitaris i promocionals per aquest mitjà a l'adreça facilitada. No obstant això, si no vol rebre les nostres comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic, ho pot sol·licitar en l'enviament comercial que vulgui, seguint les instruccions que hi ha a cada enviament.

8. Modificació d'aquesta política de confidencialitat

Aquesta política de confidencialitat ha estat establerta amb data 20/05/2018. La UAB es reserva el dret en el futur de modificar la seva política de protecció de dades d'acord amb el seu criteri o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si la UAB hi introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l'usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb l'usuari es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix al lloc web i, en conseqüència, és obligatori llegir-les cada vegada que ens faciliti les seves dades per mitjà del nostre web.