Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
 • La tramesa no ha estat publicat prèviament ni s’ha enviat prèviament a cap altra revista (o se n’ha proporcionat una explicació a Comentaris al/a la editor/a).
 • El full de coberta inclou 3-5 highlights, descrivint les aportacions essencials de l'article (objectius, hipòtesis, mètode principal, conclusió fonamental).
 • El fitxer enviat està en format Reach Text Format (rtf), OpenOffice Writer (odt) o Microsoft Word (doc). Els elements no textuals (taules, quadres, mapes, gràfics, il·lustracions, etc.) apareixen inserits en el lloc del text que correspon i es lliuren per separat com a arxiu addicional, els gràfics editables, en format OpenOffice Calc (ods) o Microsoft Excel (xls), i els mapes, il·lustracions o imatges, en els formats jpeg o tif a 300 ppp.
 • El text té interlineat a 1,5 espais; la mida de font és 12 punts i el tipus, Times New Roman; es fa servir cursiva en lloc de subratllat (exceptuant les adreces URL); i totes les il·lustracions, figures i taules són dins del text al lloc que els correspon i no al final de tot.
 • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció Indicacions per als autors/es de la pàgina «Quant a la revista».
 • Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció Com assegurar una revisió cega.
 • Les referències bibliogràfiques inclouen el número DOI, si en té, amb el format  <http://dx.doi.org/numeroDOI>. Per buscar els números DOI s'ha fet servir el web http://search.crossref.org/references.
 • L’autor o autors han introduït el seu codi ORCID al formulari de dades personals, si en disposen.

Directrius per a l’autor/a

Les persones que enviïn treballs per a la seva possible publicació a Documents d’Anàlisi Geogràfica (DAG) hauran de verificar prèviament que el text enviat respecti escrupolosament les normes següents:

1. Els treballs enviats estaran escrits en català, castellà o anglès. La revista Documents d’Anàlisi Geogràfica està compromesa a promoure l’ús del català com a llengua de comunicació científica de les ciències socials i, especialment, de la geografia. La revista vol garantir l’aparició d’articles escrits en català a DAG i es compromet a publicar-ne dos a cada número, si n’hi ha disponibles, els quals tindran un tractament editorial i de publicació prioritari (fast-track).

2. S’acceptaran dos tipus de treballs:

 • Articles. Seran treballs teòrics o empírics originals, complets i desenvolupats.
 • Recensions o crítiques de llibres. Seran textos breus que comentin i informin críticament sobre un llibre o monografia recentment publicada dins l’àmbit de les ciències socials o les humanitats.

3. Els treballs s’enviaran en format Reach Text Format (rtf), OpenOffice Writer (odt) o Microsoft Word (doc) a través del lloc web de la revista. Per fer-ho, cal estar registrat com a autor, entrar amb el nom d’usuari i contrasenya i fer una tramesa nova. En cas de no estar registrat, ho podeu fer a http://dag.revista.uab.es/user/register. Si calgués enviar una versió corregida del treball es farà servir també el lloc web de la revista, en el mateix espai obert per a la versió inicial. No l’envieu pas com si fos un nou article. Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu posar-vos en contacte amb la revista a revista.dag@uab.cat.

4. Els articles aniran precedits d’un full de coberta en el qual s’especificarà la informació següent:

 • Títol, en català, castellà, francès i anglès.
 • Nom de l’autor/a. A fi de facilitar la inclusió d’articles i citacions a les bases de dades científiques, es recomana consultar la «Propuesta de manual de ayuda a los investigadores españoles para la normalización del nombre de autores e instituciones en las publicaciones científicas», a l’enllaç «Contenidos de interés» del web http://ec3.ugr.es/.
 • Filiació institucional: universitat o centre, departament, institut o unitat, ciutat i país.
 • Adreça de correu electrònic. Tota la correspondència s’enviarà a aquesta adreça electrònica. En el cas d’articles d’autoria múltiple, s’haurà d’especificar la persona que mantindrà la correspondència amb la revista.
 • Declaració de l’autor/a amb la confirmació de no haver enviat l’article a cap altra revista ni tenir el propòsit de fer-ho abans de la resposta de DAG.
 • Punts destacats (Highlights): Cal afegir en aquest full de coberta un guió de punts destacats que reuneixi les troballes centrals i doni els editors una introducció ràpida a l’article. Aquest guió de 3 a 5 punts descriurà allò essencial de l’article (per exemple, objectius, mètode principal, resultats o conclusions). Cada línia del guió tindrà no més de 85 caràcters, o 15 paraules. Aquests punts seran rellevants per als editors per tal de decidir si s’accepta a avaluació l’article.

5. Els treballs enviats seran inèdits i no es podran sotmetre a la consideració d’altres revistes mentre es trobin en procés d’avaluació a Documents d’Anàlisi Geogràfica (recordeu que al full de coberta cal una declaració de l’autor/a amb la confirmació de no haver enviat l’article a cap altra revista ni tenir el propòsit de fer-ho abans de la resposta de DAG). Excepcionalment, i per raons d’interès científic i/o de divulgació d’aportacions especialment notòries, el Consell de Redacció podrà decidir la publicació i/o traducció d’un text ja publicat.

6. El text dels articles anirà precedit d’un resum de no més de 150 paraules en català, castellà, anglès i francès (que exposarà de manera clara i concisa els objectius, la metodologia, els principals resultats i les conclusions del treball) i d’un màxim de 5 paraules clau en els quatre mateixos idiomes.

7. Els articles tindran una extensió màxima de 7.000 paraules, incloent-hi les notes a peu de pàgina i excloent-ne el títol, els resums, les paraules clau, els gràfics, les taules i la bibliografia.

8. Les ressenyes o crítiques de llibres tindran una extensió màxima de 1.500 paraules, i a l’inici s’especificaran les dades següents de l’obra ressenyada: autor/a, títol, lloc de publicació, editorial, any de publicació i nombre de pàgines. S’hi inclourà també el nom i cognoms, la filiació institucional i l’adreça electrònica de l’autor/a de la ressenya.

9. El format del text haurà de respectar les normes següents:

 • Tipus i mida de lletra: Times New Roman 12.
 • Text a 1,5 espais, excepte les notes a peu de pàgina, i justificat.
 • Les notes aniran numerades consecutivament al peu de la pàgina corresponent i no al final del text. Es recomana reduir-ne l’ús al màxim i que aquest sigui explicatiu i mai de citació bibliogràfica.
 • Les pàgines aniran numerades al peu a partir de la pàgina del resum, començant per la número 1 (el full de coberta amb les dades de l’autor/a no es numerarà).
 • Les seccions o apartats del text es numeraran i es titularan en minúscules i negreta.

10. Les citacions hauran de respectar les normes següents:

 • Les citacions apareixeran en el cos del text i s’evitaran les notes a peu de pàgina l’única funció de les quals sigui bibliogràfica.
 • Se citarà entre parèntesis, incloent-hi el cognom de l’autor/a, l’any i la pàgina o pàgines citades; per exemple: (Massey, 2005: 73).
 • Quan a dues obres del mateix autor coincideixi l’any, es distingiran amb lletres minúscules situades darrere de l’any; per exemple: (Massey, 2005a: 97).
 • Si els autors són dos, se citaran els dos cognoms units per «i»: (Lefebvre i Tremblay, 1998); quan els autors siguin més de dos, se citarà el cognom del primer autor seguit de «et al.» (Ilbery et al., 1995), encara que a les referències bibliogràfiques finals es facin constar tots els autors.
 • Les citacions literals aniran entre cometes i seguides de la corresponent referència entre parèntesis, que inclourà obligatòriament les pàgines citades; si depassen les quatre línies, es transcriuran separades del text principal, sense cometes, amb sagnia més gran i mida de lletra més petita.

11. La llista completa de referències bibliogràfiques se situarà al final del text, sota l’epígraf «Referències bibliogràfiques». Les referències es redactaran segons les normes següents:

 • Només s’hi inclouran els treballs que hagin estat citats al text, i tots els treballs citats s’hauran de referenciar a la llista final.
 • L’ordre serà alfabètic segons el cognom de l’autor/a. En el cas de diferents referències d’un mateix autor/a, s’ordenaran cronològicament segons l’any. Primer s’hi inclouran les referències de l’autor/a en solitari, en segon lloc, les obres compilades per l’autor/a, i en tercer lloc, les de l’autor/a amb altres coautors/es.
 • El format de les referències respectarà les normes següents:
  • Llibres: cognom de l’autor/a en versaleta, nom complet de l’autor/a, any entre parèntesis, títol en cursiva, lloc de publicació i editorial, segons els exemples següents:
   • Massey, Doreen (2005). For space. Londres: Sage.
   • Ayala, Francisco Javier i Olcina, Jorge (coords.) (2002). Riesgos naturales. Barcelona: Ariel.
   • Bankoff, Greg; Frerks, Georg i Hilhorst, Dorothea (eds.) (2004). Mapping Vulnerability. Disasters, Development and People. Londres: Esrtshcan.
  • Capítols de llibre: cognom de l’autor en versaleta, nom complet de l’autor/a, any entre parèntesis, títol del capítol entre cometes, «A:», autor/a del llibre, títol del llibre en cursiva, lloc de publicació, editorial i pàgines. Per exemple:
   • Ockman, Joan (2005). «De ciudad del pecado a ciudad del signo: la transformación de Times Square». A: Solà-Morales, Ignasi de i Costa, Xavier (eds.). Metrópolis: ciudades, redes, paisajes. Barcelona: Gustavo Gili, 118-126.
  • Articles de revista: cognom de l’autor/a en versaleta, nom complet de l’autor/a, any entre parèntesis, títol de l’article entre cometes, títol de la revista en cursiva, volum, número entre parèntesis i pàgines, segons l’exemple següent:
   • Roche, Michael (2005). «Rural geography: a borderland revisited». Progress in Human Geography , 29 (3), 299-303.
  • Edicions originals: quan l’any de l’edició original no coincideixi amb el de l’edició que s’està citant, se citarà en el text per l’any original i es consignarà l’any de l’edició al final de la referència. Per exemple:
   • Weber, Max (1922). Economía y sociedad. Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 1964.
  • Pàgines web: referència completa de la pàgina consultada i data de consulta entre claudàtors. Per exemple:
   • EUROSTAT. www.eurostat.com [consulta: 12 de gener de 2010].
 • S’aplicarà sagnia francesa a totes les referències.
 • Les referències bibliogràfiques hauran d'incloure els números DOI, en cas que en tinguin d'assignats. Aquests es referenciaran seguint l’esquema <http://dx.doi.org/numeroDOI>. Per fer aquesta comprovació, l’agència Crossref disposa d’un formulari en línia a http://search.crossref.org/referencesque automàticament assigna el número DOI, sin en té, a les referències introduïdes. Cal, però, ser curosos en les dades de la referència (autors, títol, volum i número, pàgines) per tal de facilitar la cerca automàtica. Exemple:
  • Módenes, Juan A.; López-Colás, Julián (2007). «Second homes and compact cities in Spain: Two elements of the same system?». Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 98 (3), 325-335. 
   <http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9663.2007.00400.x>

12. Els elements no textuals (taules, quadres, mapes, gràfics, il·lustracions, etc.) que contingui el treball apareixeran inserits en el lloc del text que correspongui, i es lliuraran també per separat en el moment de fer la tramesa (punt 4. Càrrega de fitxers addicionals).

 • Aquest elements aniran numerats i amb títol, se n’especificarà la font al peu i se’n farà referència explícita en el text.
 • En el cas de taules (l’única denominació utilitzada per a tota mena de quadres, relacions estadístiques, etc.) els formats podran ser Reach Text Format (rtf), OpenOffice Writer (odt) o Microsoft Word (doc).
 • Per a les il·lustracions i mapes els únics formats acceptats seran JPEG o TIFF, amb la mínima compressió possible i una mida mínima de 10 x 15 cm i 300 ppp. Han de ser en blanc i negre. La publicació en color només s’admetrà excepcionalment i amb el cost afegit a càrrec de l’autor/a, amb prèvia presentació del pressupost.

13. Els editors/es i el Consell de Redacció de Documents d’Anàlisi Geogràfica han acordat afegir-se a les recomanacions de la UNESCO referents a un ús no sexista del llenguatge , i demana als autors i a les autores que les tinguin en compte. El consell editorial de DAG manté una representació paritària de gènere en el consell editorial i assessor de la revista. Així mateix, pren en consideració aquesta variable per a una selecció equilibrada de les persones que evaluen els articles.

Contribucions especials

Contribucions especials que no són articles científicis, ni són sotmesos a avaluació per revisors.

Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic que hi ha al lloc web de la revista només s'utilitzaran per als usos indicats en aquesta revista i no estaran disponibles per cap altre ús ni per terceres parts.