Anonimització

INSTRUCCIONS D’ANONIMITZACIÓ DEL TEXT

Tal com s'indica a procés d'avaluació d'experts, Documents d'Anàlisi Geogràfica utilitza el model de «cegament doble» per garantir la qualitat i el rigor de les propostes enviades. L’article, si passa el filtre previ d’edició, serà enviat a avaluació d’experts en la matèria i és imprescindible que no es conegui la identitat de l’autoria de l’article que es rep. És el que anomenem anonimització: amagar la identitat dels/de les autors/es.

Per aquest motiu, sol·licitem dos fitxers, un amb l’article complet i la carta de presentació i un altre amb una versió anònima per enviar a revisar. A Documents d’Anàlisi Geogràfica es tracta de reemplaçar l’autoria per la fórmula «*anonimitzat*». A continuació, presentem alguns exemples de què fer per presentar el document correctament i que el seu treball no pateixi retards temporals en el procés editorial pel fet de no complir aquestes normes de manera rigorosa, ja que, si no s’envia de la manera assenyalada, se’n sol·licitarà el compliment abans d’iniciar el procés d’avaluació.

Versió anònima

La informació i filiació institucional dels/de les autors/es no ha d’aparèixer a la primera pàgina, a les capçaleres, ni a altres parts del document. Tampoc no cal fer al·lusió a projectes de recerca, agraïments o qualsevol altra informació sensible a identificar l’autoria. Aquesta informació apareixerà al segon fitxer enviat amb l’article complet i que inclou la carta de presentació, tal com s’indica a les directrius per a autors/es i a la llista de verficació.

Dins de les referències bibliogràfiques cal tenir en compte les autocitacions. Si aquestes són reduïdes (no superiors a tres) no cal fer cap anonimització. A partir de tres referències pròpies cal seguir l’exemple següent.

Si les referències abans d’anonimitzar són les següents:

 • Martínez, J. (2020). Informes de AAAA. Revista a, 3(4), 123-456. https://doi.org/xxxxxxxxxxx
 • Martínez, J. i García, P. (2021). Estudis de BBBB. Revista b, 3(4), 123-456. https://doi.org/xxxxxxxxxxx
 • Rodríguez, M., Martínez, J. i Caparrós, l. (2022). Ensenyament de CCCC. Revista c, 3(4), 123-456. https://doi.org/xxxxxxxxxxx

I en el cos del text se citen així:

 • (Martínez, 2020)
 • En aquesta línia, Martínez i García (2021) indiquen…
 • (Rodríguez et al., 2022)

La manera d’anonimitzar aquestes tres referències per presentar el treball a Documents d’Anàlisi Geogràfica seria:

 • (*anonimitzat*)
 • En aquesta línia, *anonimitzat* indiquen…
 • (*anonimitzat*)

En el cas de més de tres autocitacions, la llista de referències no ha d’incloure cap informació sobre els documents anònims, ni tan sols la paraula *anonimitzat*. Directament NO cal incloure les referències, ja que contindrien informació que permetria que l’avaluador, eventualment, pogués buscar a internet o intuir la identitat dels autors. Simplement es presenta la llista de referències amb les altres referències, les que no pertanyen als mateixos autors/es de l’article.

Sobre com citar en el cos del text, la lògica és la mateixa. Seguint els exemples donats prèviament, la manera d’anonimitzar seria:

 • (*anonimitzat*)
 • En aquesta línia, *anonimitzat* indiquen…

IMPORTANT: aquestes instruccions d’anonimització s’apliquen únicament i exclusivament a les referències i més de tres citacions de les mateixes persones que escriuen l’article, les autocitacions. És a dir, la resta de referències i citacions es presenten completes.

En el moment de pujar el document a la plataforma, cal fer-ho com a «text de l’article anonimitzat», tal com apareixerà al desplegable.

INSTRUCCIONS D’ANONIMITZACIÓ DEL FITXER

Igual que s’anonimitza el text, també cal tenir en compte les dades personals que es troben a les propietats dels fitxers. Així, per assegurar el tractament cec de l’enviament, cal que l’autor/a del document hagi eliminat tota la informació personal d’aquestes propietats seguint els passos següents:

  • Microsoft Word per a Windows i PDF:
   • Col·locar el ratolí sobre el fitxer
   • Fer clic sobre el fitxer amb el botó dret
   • De la llista que apareix, seleccionar «propietats»
   • En el quadre de diàleg «propietats», anar a la pestanya «detalls»
   • Escollir «Suprimeix les propietats i la informació personal»
   • S’obrirà un altre quadre de diàleg on s’haurà de seleccionar «Suprimeix les propietats següents d’aquest fitxer» i, més avall, «Selecciona-ho tot» i tot seguit «D’acord».
   • Finalment, «Acceptar»
  • Microsoft Word per MacOS:

INSTRUCCIONS D’ANONTIMIZACIÓ PER ALS/A LES REVISORS/ORES

Per assegurar la integritat de l’avaluació d’experts amb cegament de les trameses a aquesta publicació s’ha de fer tot el possible per evitar que els/les autors/es coneguin la identitat dels/de les revisors/es i viceversa. Això significa que revisors i revisores han de comprovar que segueixen el següent respecte del text i les propietats de l’arxiu (si fan comentaris en el text original o n’afegeixen un de nou):

  • Si fan comentaris dins del text amb el sistema de control de canvis/comentaris, que es trobi anonimitzat i no aparegui el seu nom o les inicials a l’autoria dels comentaris.
  • Si l’article es carrega amb comentaris, correccions, etc., o s’adjunta un nou document amb aportacions, que aquest document no disposi de dades a les propietats del fitxer.
  • Per assegurar-se que s’hagi eliminat tota la informació personal d’aquestes propietats es poden seguir els passos següents:
   • Col·locar el ratolí sobre el fitxer
   • Fer clic sobre ell amb el botó dret
   • De la llista que apareix, seleccionar «propietats»
   • Al quadre de diàleg «propietats», anar a la pestanya «detalls»
   • Escollir «Suprimeix les propietats i la informació personal»
   • S’obrirà un altre quadre de diàleg on caldrà seleccionar «Suprimeix les propietats següents d’aquest fitxer» i, més avall, «Selecciona-ho tot» i tot seguit «D’acord».
   • Finalment, «Acceptar».
   • Microsoft Word per a Windows i pdf: