Sobre la revista

Focus i abast

Documents d’Anàlisi Geogràfica és una revista acadèmica en accès obert adreçada als estudiosos i professionals que s'interroguen sobre les interaccions entre natura, societat, política, economia i cultura que es donen sobre l'espai a les diferents escales, i davant les quals la geografia hi aporta anàlisis o respostes. Té per objectiu la publicació de textos inèdits procedents de la recerca feta per investigadors d'arreu del món relacionats amb la ciència geogràfica i amb les disciplines afins i preveu, al mateix temps, la difusió de publicacions i d'esdeveniments científics que hi són vinculats.

Editada conjuntament pel Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i pel Departament de Geografia de la Universitat de Girona, Documents d’Anàlisi Geogràfica té una periodicitat quadrimestral, en gener, maig i setembre.

Procés d'avaluació d'experts/ertes

1. Documents d’Anàlisi Geogràfica publica treballs acadèmics d’investigació teòrica i empírica rigorosa dins els àmbits de la geografia.
2. Els errors de format i presentació, l’incompliment de les normes de la revista o la incorrecció ortogràfica i sintàctica podran motivar el rebuig del treball sense que passi a avaluació.
3. L’avaluació la faran experts i pel mètode cegament doble (double blind). Tots els treballs enviats a Documents d’Anàlisi Geogràfica s’avaluaran d’acord amb criteris d’estricta qualitat científica.
4. Una vegada s’hagi rebut un text que compleixi tots els requisits formals, se’n justificarà la recepció i s’iniciarà el procés d’avaluació.
5. En una primera fase, els editors/es portaran a terme una revisió general de la qualitat i adequació temàtica del treball, i podrà rebutjar directament, sense fer-los passar a avaluació externa, aquells treballs la qualitat dels quals sigui ostensiblement baixa o que no realitzin cap contribució als àmbits temàtics de la revista. A fi de portar a terme aquesta primera revisió, els editors/es podran requerir l’assistència, en cas que la consideri necessària, dels membres del Consell de Redacció o del Consell Assessor.
6. Els treballs que superin aquest primer filtre seran enviats a dos avaluadors/es externs, especialistes en la matèria o línia de recerca de què es tracti. En cas que les avaluacions siguin discrepants, o que, per qualsevol altre motiu, ho considerin necessari, els editors/es podran enviar el text a un tercer avaluador/a.
7. A la vista dels informes dels avaluadors/es, els editors/es podran prendre una de les decisions següents, que serà comunicada a l’autor/a:
a) Publicable en el seu estat actual (o amb lleugeres modificacions).
b) Publicable després de revisar-lo. En aquest cas, la publicació estarà condicionada a la realització, per part de l’autor/a, de tots els canvis. El termini per realitzar aquests canvis serà d’un mes, i s’haurà d’adjuntar una breu memòria explicativa dels canvis introduïts i de com s’adeqüen als requeriments dels editors/es. Entre els canvis proposats podrà haver-hi la conversió d’una proposta d’article en estat de la qüestió i documentació, o a la inversa.
c) No publicable, però amb possibilitat de ser reescrit i reenviat. En aquest cas, el reenviament d’una nova versió no implicarà cap garantia de publicació, sinó que el procés d’avaluació tornarà a començar des de l’inici.
d) No publicable.
8. En cas que un treball sigui acceptat perquè sigui publicat, les proves d’impremta hauran de ser revisades per l’autor/a en el termini màxim d’una setmana.
9. Documents d’Anàlisi Geogràfica publicarà trianualment la llista de totes les persones que han realitzat avaluacions anònimes.
10. Documents d’Anàlisi Geogràfica podrà fer públiques, en cas que les hagi constatat, les males pràctiques científiques següents: plagi, falsificació o invenció de dades, apropiació individual d’autoria col·lectiva i publicació duplicada.
11. Els editors/es i el Consell de Redacció de Documents d’Anàlisi Geogràfica han acordat afegir-se a les recomanacions de la UNESCO referents a un ús no sexista del llenguatge, i demana als autors i a les autores que les tinguin en compte.

Freqüència de publicació

Els articles i altres elements de Documents d'Anàlisi Geogràfica es publicaran col·lectivament com a part d'un número amb sumari propi. La revista té una periodicitat quadrimestral, i els números es publiquen el mesos de gener, maig i setembre.

Política d’accés obert

Documents d'Anàlisi Geogràfica és una revista totalment d'accés obert, la qual cosa significa que tots els articles estan disponibles a internet per a tots els usuaris immediatament després de la seva publicació. És permès l'ús i la distribució no comercials mitjançant qualsevol mitjà, sempre que l'autor i la revista siguin correctament citats i reconeguts.

Els beneficis de l'accés obert pels autors són:

 • Accés lliure per a tots els usuaris a tot el món
 • Els autors retenen el copyright de les seves contribucions
 • S'incrementa la visibilitat i l'impacte
 • Publicació ràpida
 • Cap restricció territorial
 • Els autors no han de pagar cap compensació econòmica per publicar-hi.

Antecedents de la revista DAG

A partir del primer número publicat el 1982 es refonen en una de sola les tres series que del gener del 1974 havien anat apareixent amb periodicitat irregular. Els Documents d'Anàlisi Urbana (3 números), els Documents d'Anàlisi Territorial (2 números) i els Documents d'Anàlisi Metodològica en Geografia (2 números) conflueixen des de llavors en una serie única, els Documents d'Anàlisi Geogràfica.

Declaració sobre Open Access

Documents d'Anàlisi Geogràfica és una revista totalment d'accés obert, la qual cosa significa que tots els articles estan disponibles a internet per a tots els usuaris immediatament després de la seva publicació. És permès l'ús i la distribució no comercials mitjançant qualsevol mitjà, sempre que l'autor i la revista siguin correctament citats i reconeguts.

Els beneficis de l'accés obert pels autors són:

 • Accés lliure per a tots els usuaris a tot el món
 • Els autors retenen el copyright de les seves contribucions
 • S'incrementa la visibilitat i l'impacte
 • Publicació ràpida
 • Cap restricció territorial

Declaració ètica sobre publicació i males pràctiques

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) es compromet a promoure una conducta ètica en la publicació de les seves revistes científiques, i pren com a referència els principis publicats pel Committee on Publication Ethics (COPE) al Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors(http://publicationethics.org).

Per aconseguir-ho la UAB considera imprescindible que totes les parts que participen en el procés d'edició de les seves revistes científiques —directors, avaluadors i autors— coneguin i acceptin els principis recollits en aquest codi, que, en essència, són els següents:

Editors
Es comprometen a:
• Concretar la relació entre editor, director i altres parts amb un contracte 
• Fomentar la independencia editorial 
• Respectar la privacitat 
• Protegir la propietat intel·lectual 
• Mantenir la integritat dels continguts publicats 
• Publicar els continguts puntualment

Directors
• Decisió sobre la publicació de treballs: els directors de les revistes, després de consultar el consell editorial, es responsabilitzen de la decisió de publicar o no els articles que arriben a la redacció, una vegada rebuts els dictàmens de dos avaluadors externs i, en cas de discrepàncies significatives entre tots dos, d’un tercer avaluador. Es comprometen a seguir el mateix criteri per acceptar o rebutjar tots els articles d’acord amb l’originalitat, rellevància i claredat d’aquests. Els directors oferiran mecanismes per apel·lar decisions editorials davant del consell editorial. Tanmateix, oferiran directrius completes i actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les característiques dels treballs enviats a la revista. 
• No discriminació: els directors examinaran els articles proposats sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen o ciutadania o l’orientació política dels autors. 
• Confidencialitat: els directors i la resta del personal relacionat amb la revista es comprometen a no revelar informació sobre els articles rebuts a persones que no siguin el mateix autor i els avaluadors. Igualment garanteixen que el procés es desenvoluparà de forma que es preservi l’anonimat dels revisors i dels autors en tots els casos. 
• Conflicte d’interessos i divulgació: els directors es comprometen a no utilitzar per als seus propis treballs d’investigació els resultats dels articles rebuts sense el consentiment explícit de l’autor. 
• Reconeixement d’errors: els directors publicaran correccions, aclariments, retractacions i disculpes en cas que sigui necessari. 
• Qualitat: es demanarà l’opinió als autors, als revisors i al comitè editorial per tal de millorar el procés editorial.

Autors
• Autoria del text: l’article proposat haurà d’estar signat pel seu autor i, si es dóna el cas, per qualsevol altra persona que hagi col·laborat de manera significativa en la planificació, organització, elaboració o processament de la investigació que es trobi en la base de l’article. En cas de coautoria, l’autor que envia el text ha de declarar explícitament que al treball apareixen els noms de tots els autors, que han donat la seva aprovació i consentiment a la versió final de l’article perquè sigui publicat en una revista de la UAB. 
• Responsabilitat: els autors es fan responsables del contingut del seu manuscrit. 
• Plagi i originalitat: els autors declaren que el treball enviat a la revista és original en totes i cadascuna de les seves parts i cita correctament totes les fonts emprades. 
• Accés i conservació de les dades: els autors dels articles hauran d’aclarir, a petició dels directors, les fonts o dades sobre les quals es basa la investigació; aquestes dades es conservaran durant un període de temps raonable després de la publicació i es podran donar a conèixer en cas que sigui necessari. 
• Publicacions múltiples, repetitives o en conflicte: l’autor no publicarà articles que exposin la mateixa investigació en més d’una revista de manera simultània. 
• Conflicte d’interessos i divulgació: els autors declaren explícitament que no existeix conflicte d’interessos que hagin condicionat els resultats de la investigació o les interpretacions que es proposen. També indicaran les fonts de finançament de la investigació, si es dóna el cas, com també el projecte en què s’emmarca l’article. 
• Errors en els articles publicats: en cas que un autor identifiqui un error o inexactitud rellevant en un article publicat, n’haurà d’informar els directors de la revista i proporcionar tota la informació necessària perquè facin les correccions oportunes.

Avaluadors
• Revisió d’experts: s’adopta el sistema de revisió amb cegament doble, procediment que ajuda els directors i el consell editorial a prendre decisions sobre els articles rebuts a la redacció de la revista i que al mateix temps permet a l’autor millorar el seu treball. 
• Respecte als terminis: una vegada s’ha acceptat avaluar un article, els revisors respectaran els terminis establerts; en cas de no poder-los assumir hauran de comunicar-ho amb prou antelació als directors. 
• Confidencialitat: els articles sotmesos a revisió es consideren documents confidencials i, per tant, els avaluadors no podran discutir-los amb terceres persones sense el permís dels directors. 
• Objectivitat: la revisió es portarà a terme de manera objectiva; no es consideraran oportuns els judicis personals sobre l’autor i els revisors argumentaran les seves opinions sobre el treball de manera apropiada i justificada. 
• Indicacions bibliogràfiques: els avaluadors es comprometen a oferir dades bibliogràfiques precises d’obres importants per al tema de l’article que l’autor pugui haver omès; tanmateix, els avaluadors comunicaran als directors semblances o coincidències del text rebut amb altres obres, si es donés el cas. 
• Conflicte d’interessos i divulgació: qualsevol informació reservada que s’hagi obtingut en el procés d’avaluació serà considerada confidencial i no es podrà utilitzar per a finalitats personals; en cas que la revisió d’un article suposi un conflicte d’interessos de l’avaluador a causa de relacions de col·laboració o competència amb l’autor o amb la institució de la qual procedeix, l’avaluador rebutjarà la proposta de revisió.

Taxes de publicació

Atès que els costos de publicació de la revista Documents d'Anàlisi Geogràfica estan coberts pel pressupost interns de les universitats editores (UAB i UdG), els autors no han de pagar cap taxa per a l'edició de l'article (article-processing charges, APC). Per això la revista no té cap política per subvencionar articles (waivers).