La docència en Ciència i Tecnologia de la Informació Geogràfica a Catalunya (2006-2009): una aproximació quantitativa

Autors/ores

  • Pere Serra Ruiz Departament de Geografia. Universitat Autònoma de Barcelona
  • Mireia Pou Ametller
  • Xavier Pons Fernàndez Departament de Geografia. Universitat Autònoma de Barcelona

Resum

L’article sintetitza els resultats obtinguts en una enquesta realitzada a tots els centres de docència de Catalunya que han impartit estudis superiors o cursos especialitzats o relacionats amb l’àrea de Ciència i Tecnologia de la Informació Geogràfica (CTIG) des de l’any 2006 fins al 2009. L’estudi permet tenir un coneixement raonablement acurat del desenvolupament de l’esmentada disciplina al nostre país gràcies a les 76 respostes obtingudes (el 54% del total dels enquestats). Els resultats mostren l’elevat nombre d’alumnes involucrats, amb una estimació total de 6.457, així com el seu origen, on l’atracció d’alumnes no catalans queda ben palesa. També cal destacar que el 42% de les assignatures en estudis superiors amb contingut CTIG s’ha impartit des de departaments de geografia, en llicenciatures molt diverses, programades majoritàriament en el segon i tercer any de llicenciatura i amb una elevada obligatorietat. Pel que fa als continguts, cal destacar la preponderància dels relacionats amb els sistemes d’informació geogràfica seguida de la cartografia i, en menor grau, de la teledetecció. En definitiva, el treball mostra un elevat grau d’implantació de la CTIG entre els anys 2006 i 2009, amb una tendència a augmentar dins de l’ensenyament superior de Catalunya.

Paraules clau

enquesta, Ciència i Tecnologia de la Informació Geogràfica (CTIG), docència, SIG, teledetecció, cartografia, fotogrametria

Referències

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (AESIG) (2007). Estudi del sector TIG a Catalunya 2007. Disponible a: http://www.actig.cat/aesigcat/enquesta/AESIG2006v08.pdf [Consulta: maig 2011].

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN (2008). Estado de la Docencia en Teledetección en España. Disponible a: http://www.aet.org.es/?q=encuesta-docencia-gral1 [Consulta: maig 2011].

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELEDETECCIÓN (2000). ¿Quién es quién en Teledetección, Cartografía y SIG? Disponible a: http://telenet.uva.es/qeq/qeq.php [Consulta: febrer 2011].

BOSQUE, J. (1999). “La ciencia de la información geográfica y la geografía”. VII Encuentro de Geógrafos de América Latina. CD-ROM, San Juan de Puerto Rico, 22-26 de marzo, 15 p.

CHUVIECO, Emilio; BOSQUE, Joaquín; PONS, Xavier; CONESA, Carmelo; SANTOS, José Miguel; GUTIÉRREZ, Javier; SALADO; MARTÍN, María Pilar; DE LA RIVA, Juan; OJEDA, José i PRADOS, Maria José (2005). ¿Son las tecnologías de la información geogràfica (TIG) parte del núcleo de la geografía? Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 40, 35-55.

CONESA, C. (2005). Los Sistemas de Información Geográfica, un tema en auge para el debate: tecnología o ciencia, investigación y aprendizaje, aplicación global o integrada. A: CONESA, C. (Ed), Tecnologías de la Información Geográfica: Territorio y Medio Ambiente. XI Congreso de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección, Murcia, 20-23 septiembre de 2004. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, p. 13-52.

WRIGHT, D.J., GOODCHILD, M.F. i PROCTOR, J.D. (1997). GIS: tool or science? Desmystifying the persistent ambiguity of GIS as “tool” versus “science”. Annals of the Association of American Geographers, 87, 346-362.

Publicades

09-10-2012

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.