El turisme gastronòmic: autenticitat i desenvolupament local en zones rurals

Autors/ores

  • Francesc Fusté Forné Universitat de Girona

Resum

Un dels turismes especialitzats que està assolint major importància en l’actualitat és el turisme gastronòmic. L’activitat agrícola i ramadera tradicional en l’àmbit del turisme rural està veient com la pràctica turística li guanya terreny, i en aquest sentit la gastronomia representa la integració dels trets característics del paisatge, tant natural com cultural, d’una destinació. No obstant, l’autenticitat pròpia de cada territori ha de fer front a una globalització cada vegada més ferotge, capaç de fer arribar la cuina i les formes de consum d’un costat a l’altre del món. Davant d’aquesta situació, el patrimoni culinari ha d’actuar com a font de desenvolupament local, sumant els esforços dels diferents sectors econòmics, i lluitant contra l’estacionalitat de la demanda turística. Tot, en un espai on els residents i els turistes puguin conviure de manera sostenible.

Paraules clau

autenticitat, desenvolupament local, paisatge, turisme en espais rurals, turisme gastronòmic

Referències

ALFINO, M.; CAPUTO, J. i WYNYARD, R. (1998). McDonaldization Revisited: Critical Essays on Consumer Culture. Westport: Praeger.

BARRERA, E. (1999). «Las rutas gastronómicas: Una estrategia de desarrollo rural integrado». IV Seminario Internacional de Turismo Rural del Cono Sur. Santiago de Chile.

BELISLE, F. J. (1983). «Tourism and Food Production in the Caribbean». Annals of Tourism Research, 10, 497-513. http://dx.doi.org/10.1016/0160-7383(83)90005-1

BESSIÈRE, J. (1998). «Local development and heritage: Traditional food and cuisine as tourist attractions in rural areas». Sociologia Ruralis, 38 (1), 21-34. http://dx.doi.org/10.1111/1467-9523.00061

BIGNÉ, E. (2011). «Las respuestas del turista ante la imagen del lugar de origen del producto». A: FLAVIAN, C. i FANDOS, C. (coords.). Turismo gastronómico: Estrategias de marketing y experiencias de éxito. Saragossa: Prensas Universitarias, 51-68.

BOWEN, R L.; COX, L. J. i FOX, M. (1991). «The Interface between Tourism and Agriculture». Journal of Tourism Studies, 2, 43-54.

BURGUIÈRE, A.; FABRE, D. i PLESSIS, A. (1993). «L’héritage». A: BURGUIÈRE, A. i REVEL, J. (eds.). Histoire de la France: Les formes de la culture. París: Seuil.

CALHOUN, C. (2002). «The class consciousness of frequent travelers: Toward a critique of actually existing cosmopolitanism». The South Atlantic Quarterly, 101 (4), 869-897. http://dx.doi.org/10.1215/00382876-101-4-869

CÀNOVES, G. i VILLARINO, M. (2000). «Turismo en espacio rural en España: Actrices e imaginario colectivo». Documents d’Anàlisi Geogràfica, 37, 51-77.

CÀNOVES, G.; VILLARINO, M.; PRIESTLEY, G. K. i BLANCO, A. (2004). «Rural tourism in Spain: An analysis of recent evolution». Geoforum, 35, 755-769. http://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2004.03.005

COHEN, E. i AVIELI, N. (2004). «Food in Tourism: Attraction and Impediment». Annals of Tourism Research, 31 (4), 755-778. http://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2004.02.003

DAUGSTAD, K. (2008). «Negotiating landscape in rural tourism». Annals of Tourism Research, 35 (2), 402-426. http://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2007.10.001

DÍAZ, I. i LLURDÉS, J. C. (2013). «Reflexiones sobre el turismo de proximidad como una estrategia para el desarrollo local». Cuadernos de Turismo, 32, 65-88.

DÍEZ, D. (2012). «Los turismos de interior: Un enfoque desde la dimensión de las modalidades turístico-recreativas». Documents d’Anàlisi Geogràfica, 58 (3), 373-396.

DIPUTACIÓ DE LLEIDA (2013). Pla Operatiu de Turisme de Lleida 2014. Lleida: Ara Lleida. Diputació de Lleida.

EVERETT, S. i AITCHISON, C. (2008). «The role of food tourism in sustaining Regional identity: A Case study of Cornwall, South West England. Antecedents of consumer commitment to a PDO wine: An empirical analysis of Spanish consumers». Journal of Sustanaible Tourism, 16 (2), 150-167. http://dx.doi.org/10.2167/jost696.0

EVERETT, S. i SLOCUM, S. L. (2013). «Food and tourism: an effective partnership?: A UK-based review». Journal of Sustanaible Tourism, 21 (6), 789-809. http://dx.doi.org/10.1080/09669582.2012.741601

FEO, F. (2005). «Turismo gastronómico en Asturias». Cuadernos de Turismo, 15, 77-96.

FISCHLER, C. (1980). «Food habits, social change and the nature/culture dilemma». Social Science Information, 19 (6), 937-953. http://dx.doi.org/10.1177/053901848001900603

— (1988). «Food, self and identity». Social Science Information, 27 (2), 275-292. http://dx.doi.org/10.1177/053901888027002005

FLAVIAN, C. i FANDOS, C. (coords.) (2011). Turismo gastronómico: Estrategias de marketing y experiencias de éxito. Saragossa: Prensas Universitarias.

FLEISCHER, A. i TCHETCHIK, A. (2005). «Does rural tourism benefit from agriculture?». Tourism Management, 26, 493-501. http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2003.10.003

FUSTÉ FORNÉ, F. (2014a). «Simbiosi entre agroramaderia i turisme: La indústria formatgera a la comarca del Pallars Sobirà». A: BOYRA, J.; FUSTÉ, F. i MOLLEVÍ, G. (coords.). Creació i comercialització de productes turístics. Barcelona: Escola Universitària Formatic Barcelona, 125-133.

— (2014b). «L’autenticitat en el patrimoni gastronòmic: La Vall de Boí com a destinació turística gastronòmica». 3rd International Congress UNITWIN Network UNESCO Chair «Culture, Tourism, Development» on «Tourism and Gastronomy Heritage - Foodscapes, Gastroregions and Gastronomy Tourism». Barcelona.

HALL, C. (2004). Wine, Food and Tourism Marketing. Nova York: The Haworth Hospitality Press.

HALL, C. i SHARPLES, E. (2003). «The consumption of experiences or the experience of consumption?: An introduction to the tourism of taste». A: HALL, C. M.; SHARPLES, E.; MITCHELL, R.; MACIONIS, N. i CAMBOURNE, B. (eds.). Food tourism around the world: Development, management and markets. Oxford: Butterworth Heinemann, 1-24.

HALL, M.; SHARPLES, L.; MITCHELL, R.; MACIONIS, N. i CAMBOURNE, B. (2003). Food tourism around the world: Development, management, and markets. Oxford: Butterworth-Heinemann.

HENDERSON, J. C. (2009). «Food tourism reviewed». British Food Journal, 111 (4), 317-326. http://dx.doi.org/10.1108/00070700910951470

HILLEL, D.; BELHASSEN, Y. i SHANI, A. (2013). «What makes a gastronomic destination attractive?: Evidence from the Israeli Negev». Tourism Management, 36, 200-209. http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2012.12.006

HJALAGER, A. (1996). «Agricultural diversification into tourism: Evidence of a European Community development programme». Tourism Management, 17, 103-111. http://dx.doi.org/10.1016/0261-5177(95)00113-1

HJALAGER, A. i RICHARDS, G. (2002). Tourism and gastronomy. Londres: Routledge.

HUGHES, G. (1995). «Authenticity in Tourism». Annals of Tourism Research, 22 (4), 781-803. http://dx.doi.org/10.1016/0160-7383(95)00020-x

KASTENHOLZ, E.; CARNEIRO, M. J.; MARQUES, P. C. i LIMA, J. (2012). «Understanding and managing the rural tourism experience: The case of a historical village in Portugal». Tourism Management Perspectives, 4, 207-214. http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2012.08.009

KIVELA, J. i CROTTS, J. (2006). «Tourism and gastronomy: Gastronomy’s influence on how tourists experience a destination». Journal of Hospitality and Tourism Research, 30 (3), 354-377. http://dx.doi.org/10.1177/1096348006286797

LACY, J. i DOUGLASS, W. (2002). «Beyond Authenticity: The Meaning and Uses of Cultural Tourism». Tourist Studies, 2, 9-21. http://dx.doi.org/10.1177/1468797602002001094

LANE, B. (1994). «Sustanaible rural tourism strategies: A tool for development and conservation». Jounal of Sustanaible Tourism, 2 (1), 102-111. http://dx.doi.org/10.1080/09669589409510687

LAURITZEN, P. (2003). «Levende mattradisjoner på Mogen». Fjell og Vidde, 5, 52-55.

LONG, L. (1998). «Culinary tourism: a folkloristic perspective on eating and otherness». Southern Folklore, 55 (3), 181-204.

MACDONALD, K. I. (2013). «The morality of cheese: A paradox of defensive localism in a transnational cultural economy». Geoforum, 44, 93-102. http://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2012.03.011

MAK, A. H.; LUMBERS, M. i EVES, A. (2012). «Globalisation and Food Consumption in Tourism». Annals of Tourism Research, 39 (1), 171-196. http://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2011.05.010

MCNEILL, F. (1974). The Scots Kitchen: Its Lore and Recipes. St. Albans: Mayflower Books.

MILLÁN, G.; MORALES, E. i PÉREZ, L. M. (2014). «Turismo gastronómico, denominaciones de origen y desarrollo rural en Andalucía: Situación actual». Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 65, 113-137.

MKONO, M.; MARKWELL, K. i WILSON, E. (2013). «Applying Quan and Wang’s structural model of the tourist experience: A Zimbabwean netnography of food tourism». Tourism Management Perspectives, 5, 68-74. http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2012.10.007

MOYES, A. (2010). Cuina i terra de la Vall de Boí. Barcelona: Meteora.

NORBERG, H. (2006). «De la dependencia mundial a la interdependencia local». A: COLECTIVO REVISTA SILENCE. Objetivo decrecimiento: ¿Podemos seguir creciendo hasta el infinito en un planeta finito? Barcelona: Leqtor, 79-137.

PADÍN, C. (2009). «Las fiestas gastronómicas en Galicia». A: PARDELLAS DE BLAS, X. (dir.). Turismo gastronómico: Recursos e itinerarios. Vigo: Universidade de Vigo, 135-150.

PEARCE, P. (1990). «Farm tourism in New Zealand: A social situation analysis». Annals of Tourism Research, 17, 337-352. http://dx.doi.org/10.1016/0160-7383(90)90002-9

QUAN, S. i WANG, N. (2004). «Towards a structural model of the tourist experience: An illustration from food experiences in tourism». Tourism Management, 25, 297-305. http://dx.doi.org/10.1016/s0261-5177(03)00130-4

REYNOLDS, P. (1994). «Culinary heritage in the face of tourism». Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management, 6, 189-194.

RICHARDS, G. (2002). «Gastronomy: An essential ingredient in tourism production and consumption?». A: HJALAGER, A. M. i RICHARDS, G. (eds.). Tourism and gastronomy. Londres: Routledge, 3-20.

ROYO, M. (2011). «El producto agroalimentario como atributo de importancia en la formación de la imagen del destino turístico». A: FLAVIAN, C. i FANDOS, C. (coords.). Turismo gastronómico: Estrategias de marketing y experiencias de éxito. Saragossa: Prensas Universitarias, 69-92.

SCARPATO, R. (2002). «Gastronomy as a tourist product: The perspective of gastronomy studies». A: HJALAGER, A. M. i RICHARDS, G. (eds.). Tourism and gastronomy. Londres: Routledge, 51-70.

TELFER, D. J. i WALL, G. (1996). «Linkages between Tourism and Food production». Annals of Tourism Research, 23 (3), 635-653. http://dx.doi.org/10.1016/0160-7383(95)00087-9

— (2000). «Strengthening backward economic linkages: Local food purchasing by three Indonesian hotels». Tourism Geographies, 2 (4), 421-447. http://dx.doi.org/10.1080/146166800750035521

TORRES, M. i PULIDO, J. I. (2009). «Pautas para la creación de itinerarios turísticos de base gastronómica: Casos en Andalucía». A: PARDELLAS DE BLAS, X. (dir.). Turismo gastronómico: Recursos e itinerarios. Vigo: Universidade de Vigo, 11-30.

TRESSERRAS, J. (2009). «Turismo de sol y playa y cocinas litorales: En busca de la calidad». A: PARDELLAS DE BLAS, X. (dir.). Turismo gastronómico: Recursos e itinerarios. Vigo: Universidade de Vigo, 107-116.

TRESSERRAS, J. i MEDINA, F. X. (2008). Patrimonio gastronómico y turismo cultural en el Mediterráneo. Barcelona: Ibertur.

URRY, J. (1990). The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies. Londres: Sage.

WANG, N. (1999). «Rethinking authenticity in tourism». Annals of Tourism Research, 26 (2), 349-370. http://dx.doi.org/10.1016/s0160-7383(98)00103-0

Publicades

19-05-2015

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.