Noves ruralitats i desenvolupament rural. Estat de la qüestió i aplicació d’un nou mètode d’anàlisi a Catalunya: la «rural web»

Autors/ores

  • Eloi Guinjoan Departament de Geografia Universitat Autònoma de Barcelona
  • Anna Badia Departament de Geografia Universitat Autònoma de Barcelona
  • Antoni F. Tulla Departament de Geografia Universitat Autònoma de Barcelona

Resum

El present article comença amb un estat de la qüestió sobre el nou paradigma de desenvolupament rural, al qual segueix una crítica a la literatura revisada per elaborar-lo. A continuació, presentem el model de la rural web (Ploeg i Marsden, 2008), un marc teòric innovador sobre el desenvolupament rural, i que alhora pot ser utilitzat com a eina d’anàlisi i de diagnosi. Tot seguit, expliquem com hem aplicat aquest model, a partir de qüestionaris i grups focals, per tal d’analitzar el procés de desenvolupament que ha viscut la comarca del Priorat des dels anys vuitanta fins a l’actualitat. Els resultats obtinguts ens permeten concloure que el model de la rural web constitueix una eina útil per comprendre en profunditat un procés de desenvolupament rural, per bé que no s’ha d’entendre com un model rígid i incontestable.

Paraules clau

desenvolupament rural, rural web, metodologia, grups focals, Priorat

Referències

ARMESTO LÓPEZ, Xosé Antón (2005). «Notas teóricas en torno al concepto de postproductivismo agrario». Investigaciones Geográficas, 36, 137-156. http://dx.doi.org/10.14198/INGEO2005.36.01

ÁRNASON, Arnar; NIGHTINGALE, Andrea; SHUCKSMITH, Mark i VERGUNST, Jo (2009). «Introduction». A: Comparing Rural Development. Continuity and Change in the Countryside of Western Europe. Farnham: Ashgate, 1-15.

ARQUÉ, Maite; GARCIA, Àngela i MATEU, Xavier (1982). «La penetració del capitalisme a les comarques de l’Alt Pirineu». Documents d’Anàlisi Geogràfica, 1, 9-67.

ATANCE, Ignacio i TIÓ, Juan Carlos (2000). «La multifuncionalidad de la agricultura: aspectos económicos e implicaciones sobre la política agraria». Estudios Agrosociales y Pesqueros, 189, 29-48.

BARKE, Michael i NEWTON, Michael (1997). «The EU LEADER Initiative and Endogenous Rural Development: the Application of the Programme in Two Rural Areas of Andalusia, Southern Spain». Journal of Rural Studies, 13 (3), 319-341. http://dx.doi.org/10.1016/S0743-0167(97)00027-2

BIJKER, Rixt A.; HAARTSEN, Tialda i STRIJKER, Dirk (2012). «Migration to less-popular rural areas in the Netherlands: Exploring the motivations». Journal of Rural Studies, 28 (4), 490-498. http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2012.07.003

BÖCHER, Michael (2008). «Regional Governance and Rural Development in Germany: the Implementation of LEADER+». Sociologia Ruralis, 48 (4), 372-388. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9523.2008.00468.x

BOISIER, Sergio (2001). «Desarrollo (Local): ¿De qué estamos hablando?». A: VÁZQUEZ BARQUERO, Antonio i MADOERY, Oscar (comp.). Transformaciones globales, instituciones y políticas de desarrollo local. Rosario: Homo Sapiens, 48-74.

CAPPELLIN, Riccardo (1992). «Theories of Local Endogenous Development and International Cooperation». A: TYKKYLÄINEN, Markku (ed.). Development Issues and Strategies in the New Europe: Local, Regional and Interregional Perspectives. Aldershot: Avebury, 1-19.

CEÑA DELGADO, Felisa (1992). «Transformaciones del mundo rural y políticas agrarias». Revista de Estudios Agro-Sociales, 162, 11-35.

DALLA ROSA, Gilbert (1999). «Algunas reflexiones sobre la metodología del Desarrollo Local a partir del ejemplo francés». A: RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Fermín (coord.). Manual de Desarrollo Local. Gijón: Trea, 33-41.

DARGAN, Lorna i SHUCKSMITH, Mark (2008). «LEADER and Innovation». Sociologia Ruralis, 48 (3), 274-291. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9523.2008.00463.x

DAX, Thomas; STRAHL, Wibke; KIRWAN, James i MAYE, Damian (2013). «The Leader programme 2007-2013: Enabling or disabling social innovation and neoendogenous development? Insights from Austria and Ireland». European Urban and Regional Studies. http://dx.doi.org/10.1177/0969776413490425

DOMON, Gérald (2011). «Landscape as resource: Consequences, challenges and opportunities for rural development». Landscape and Urban Planning, 100 (4), 338-340. http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.02.014

ESPARCIA, Javier (2014). «Innovation and networks in rural areas. An analysis from European innovative projects». Journal of Rural Studies, 34, 1-14. http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2013.12.004

FALK, Ian i KILPATRICK, Sue (2000). «What is Social Capital? A study of Interaction in a Rural Community». Sociologia Ruralis, 40 (1), 87-110. http://dx.doi.org/10.1111/1467-9523.00133

FURMANKIEWICZ, Marek (2012). «LEADER+ Territorial Governance in Poland: Successes and Failures as a Rational Choice Effect». Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 103 (3), 261-275. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9663.2011.00680.x

GOODMAN, David (2003). «The quality ‘turn’ and alternative food practices: reflections and agenda». Journal of Rural Studies, 19 (1), 1-7. http://dx.doi.org/10.1016/S0743-0167(02)00043-8

GOULART ROCHA, Fernando i TULLA, Antoni F. (2015). «Indicación geográfica de productos agrícolas: situación y perspectivas para la pequeña explotación familiar en Brasil». Documents d’Anàlisi Geogràfica, 61 (1), 67-89. http://dx.doi.org/10.5565/rev/dag.159

GRALTON, Anna i VANCLAY, Frank (2009). «Artisanality and culture in innovative regional agri-food development: lessons from the Tasmanian artisanal food industry». International Journal of Foresight and Innovation Policy, 5 (1-3), 193-204. http://dx.doi.org/10.1504/ijfip.2009.022106

GUIRADO GONZÁLEZ, Carles; BADIA PERPINYÀ, Anna; TULLA I PUJOL, Antoni Francesc; VERA MARTIN, Ana i VALLDEPERAS BELMONTE, Natàlia (2013). «L’agricultura social. Aproximació conceptual i dinàmica en el context europeu». Biblio 3W: Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, XVIII (1046).

GUIRADO GONZÁLEZ, Carles i TULLA PUJOL, Antoni F. (2010). «Entre l’abandonament i l’ús intensiu del territori? Sistema d’assentaments i gestió del territori en espais de muntanya. El cas de l’Alt Pirineu català». Documents d’Anàlisi Geogràfica, 56 (3), 607-623.

GUINJOAN, Eloi; BADIA, Anna i TULLA, Antoni F. (2016). «El nuevo paradigma de desarrollo rural. Reflexión teórica y reconceptualización a partir de la rural web». Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 71, 179-204.

HIGH, Chris i NEMES, Gusztáv (2007). «Social learning in LEADER: Exogenous, endogenous and hybrid evaluation in rural development». Sociologia Ruralis, 47 (2), 103-119. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9523.2007.00430.x

HORLINGS, Lummina G. i MARSDEN, Terry (2012). «Exploring the “New Rural Paradigm” in Europe: Eco-economic strategies as a counterforce to the global competitiveness agenda». European Urban and Regional Studies, 21 (1), 4-20. http://dx.doi.org/10.1177/0969776412441934

HORLINGS, Lummina G. i KANEMASU, Yoko (2015). «Sustainable development and policies in rural regions; insights from the Shetland Islands». Land Use Policy, 49, 310-321. http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.07.024

KANEMASU, Yoko; SONNINO, Roberta; MARSDEN, Terry i SCHNEIDER, Sergio (2008). «Testing the Web: A Comparative Analysis». A: PLOEG, Jan Douwe van der i MARSDEN, Terry (eds.). Unfolding Webs: the Dynamics of Regional Rural Development. Assen: Royal Van Gorcum, 175-210.

KATONA-KOVÁCS, Judit; DAX, Thomas i MACHOLD, Ingrid (2011). «Governance of market in the case of local food systems as crucial dimension of the “rural web” - case study of an Austrian and a Hungarian National Park region». A: FLORIAŃCZYK, Zbigniew (ed.). Rural areas and development. Vol. 8. Varsòvia: Institute of Agricultural and Food Economics, 91-111.

KITCHEN, Lawrence i MARSDEN, Terry (2009). «Creating Sustainable Rural Development through Stimulating the Eco-economy: Beyond the Eco-economic Paradox?» Sociologia Ruralis, 49 (3), 273-294. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9523.2009.00489.x

KNICKEL, Karlheinz i RENTING, Henk (2000). «Methodological and Conceptual Issues in the Study of Multifunctionality and Rural Development». Sociologia Ruralis, 40 (4), 512-528. http://dx.doi.org/10.1111/1467-9523.00164

KNICKEL, Karlheinz; BRUNORI, Gianluca; RAND, Sigrid i PROOST, Jet (2009). «Towards a better conceptual framework for innovation processes in agriculture and rural development: from linear models to systemic approaches». A: 8th European IFSA Symposium: Empowerment of the rural actors: A renewal of Farming Systems perspectives. Clermont-Ferrand (França), 6-10 de juliol de 2008.

KRUEGER, Richard A. (1998b). Analyzing & Reporting Focus Group Results. Thousand Oaks, Londres i Nova Delhi: SAGE. http://dx.doi.org/10.4135/9781483328157

— (1998a). Developing Questions for Focus Groups. Thousand Oaks, Londres i Nova Delhi: SAGE. http://dx.doi.org/10.4135/9781483328126

LEE, Jo; ÁRNASON, Arnar; NIGHTINGALE, Andrea i SHUCKSMITH, Mark (2005). «Networking: Social Capital and Identities in European Rural Development». Sociologia Ruralis, 45 (4), 269-283. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9523.2005.00305.x

LEHTO, Esko i OKSA, Jukka (2009). «Networks for Local Development: Aiming for Visibility, Products and Success». A: ÁRNASON, Arnar; SHUCKSMITH, Mark i VERGUNST, Jo (eds.). Comparing Rural Development: Continuity and change in the countryside of Western Europe. Farnham: Ashgate, 17-46.

LOWE, Philip; BULLER, Henry i WARD, Neil (2002). «Setting the next agenda? British and French approaches to the second pillar of the Common Agricultural Policy». Journal of Rural Studies, 18 (1), 1-17. http://dx.doi.org/10.1016/S0743-0167(01)00025-0

LOWE, Philip; MURDOCH, Jonathan; MARSDEN, Terry; MUNTON, Richard i FLYNN, Andrew (1993). «Regulating the New Rural Spaces: the Uneven Development of Land». Journal of Rural Studies, 9 (3), 205-222. http://dx.doi.org/10.1016/0743-0167(93)90067-T

MARKANTONI, Marianna; KOSTER, Sierdjan; STRIJKER, Dirk i WOOLVIN, Mike (2013). «Contributing to a Vibrant Countryside? The Impact of Side Activities on Rural Development». Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 104 (3), 292-307. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9663.2012.00753.x

MARSDEN, Terry (2006). «The road towards sustainable rural development: issues of theory, policy and practice in a European context». A: CLOKE, Paul; MARSDEN, Terry i MOONEY, Patrick H. (eds.). Handbook of Rural Studies. Londres: SAGE, 201-212.

— (2010). «Mobilizing the regional eco-economy: evolving webs of agri-food and rural development in the UK». Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3 (2), 225-244. http://dx.doi.org/10.1093/cjres/rsq010

MARSDEN, Terry i SMITH, Everard (2005). «Ecological entrepreneurship: sustainable development in local communities through quality food production and local branding». Geoforum, 36 (4), 440-451. http://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2004.07.008

MARSDEN, Terry i PLOEG, Jan Douwe van der (2008). «Preface: Exploring the Rural Web». A: PLOEG, Jan Douwe van der i MARSDEN, Terry (eds.). Unfolding Webs: the Dynamics of Regional Rural Development. Assen: Royal Van Gorcum, VII-IX.

MARSDEN, Terry i SONNINO, Roberta (2008). «Rural development and the regional state: Denying multifunctional agriculture in the UK». Journal of Rural Studies, 24 (4), 422-431. http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2008.04.001

MARSDEN, Terry; BANKS, Jo i BRISTOW, Gillian (2000). «Food Supply Chain Approaches: Exploring their Role in Rural Development». Sociologia Ruralis, 40 (4), 424-438. http://dx.doi.org/10.1111/1467-9523.00158

MATTHEWS, Robin i SELMAN, Paul (2006). «Landscape as a Focus for Integrating Human and Environmental Processes». Journal of Agricultural Economics, 57 (2), 199-212. http://dx.doi.org/10.1111/j.1477-9552.2006.00047.x

MCDONAGH, John (2013). «Rural geography I: Changing expectations and contradictions in the rural». Progress in Human Geography, 37 (5), 712-720. http://dx.doi.org/10.1177/0309132512474404

MESSELY, Lies; ROGGE, Elke i DESSEIN, Joost (2013). «Using the rural web in dialogue with regional stakeholders». Journal of Rural Studies, 32, 400-410. http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2013.09.002

MILONE, Pierluigi i VENTURA, Flaminia (2010). Networking the rural: the future of green regions in Europe. Assen: Royal Van Gorcum.

MILONE, Pierluigi; VENTURA, Flaminia i YE, Jingzhong (2015). «Introduction». A: MILONE, Pierluigi; VENTURA, Flaminia i YE, Jingzhong (eds.). Constructing a New Framework for Rural Development. Bingley: Emerald, 1-17.

MITCHELL, Clare J. A. (1998). «Entrepreneurialism, commodification and creative destruction: a model of post-modern community development». Journal of Rural Studies, 14 (3), 273-286. http://dx.doi.org/10.1016/S0743-0167(98)00013-8

MONLLOR RICO, Neus (2013). «La nova pagesia: vers un nou model agrosocial». Quaderns Agraris, 35, 7-24.

MORGAN, David L. (1998a). The Focus Group Guidebook. Thousand Oaks, Londres i Nova Delhi: SAGE. http://dx.doi.org/10.4135/9781483328164

— (1998b). Planning Focus Groups. Thousand Oaks, Londres i Nova Delhi: SAGE. http://dx.doi.org/10.4135/9781483328171

MOSCHITZ, Heidrun i FELDMANN, Corinna (2010). «Communication in the rural web: a case study of the dairy in Andeer». A: 9th European IFSA Symposium: Building sustainable rural futures: The added value of systems approaches in times of change and uncertainty. Viena (Àustria), 4-7 de juliol de 2010.

MURDOCH, Jonathan (2000). «Networks – a new paradigm of rural development?» Journal of Rural Studies, 16 (4), 407-419. http://dx.doi.org/10.1016/S0743-0167(00)00022-X

MURDOCH, Jonathan; MARSDEN, Terry i BANKS, Jo (2000). «Quality, Nature, and Embeddedness: Some Theoretical Considerations in the Context of the Food Sector». Economic Geography, 76 (2), 107-125. http://dx.doi.org/10.1111/j.1944-8287.2000.tb00136.x

NEUMEIER, Stefan (2012). «Why do Social Innovations in Rural Development Matter and Should They be Considered More Seriously in Rural Development Research? Proposal for a Stronger Focus on Social Innovations in Rural Development Research». Sociologia Ruralis, 52 (1), 48-69. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9523.2011.00553.x

NOGUÉ, Joan (2010). Paisatge, territori i societat civil. València: Edicions 3 i 4.

— (2014). «El reencuentro con el lugar. Nuevas ruralidades, nuevos paisajes y cambio de paradigma». A: XVII Coloquio de Geografía Rural (Colorural 2014). Girona, 3-6 de setembre de 2014.

OLIVA SERRANO, Jesús (1997). «Estructuración y reestructuración de espacios y sociedades rurales: nuevas reflexiones sobre unos procesos no esperados». Zainak, 14, 321-337.

PALLARES-BARBERA, Montserrat; TULLA, Antoni F. i VERA, Ana (2004). «Spatial loyalty and territorial embeddedness in the multi-sector clustering of the Berguedà region in Catalonia (Spain)». Geoforum, 35 (5), 635-649. http://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2004.03.004

PALLARÈS-BLANCH, Marta; PRADOS, María José i TULLA, Antoni F. (2014). «Naturbanization and Urban-Rural Dynamics in Spain: Case Study of New Rural Landscapes in Andalusia and Catalonia». European Countryside, 6 (2), 118-160. http://dx.doi.org/10.2478/euco-2014-0008

PALLARÈS-BLANCH, Marta; TULLA, Antoni F. i VERA, Ana (2015). «Environmental capital and women’s entrepreneurship: a sustainable local development approach». Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 10 (3), 133-146.

Paül, Valerià (2013). «Hopes for the countryside’s future. An analysis of two endogenous development experiences in south-eastern Galicia». Journal of Urban and Regional Analysis, V (2), 169-192.

PAZ RICO, Armand (2008). El secret del vi del Priorat: el terrer, la història o la seva gent? Valls: Cossetània.

PERKINS, Harvey C. (2006). «Commodification: re-resourcing rural areas». A: CLOKE, Paul; MARSDEN, Terry i MOONEY, Patrick H. (eds.). Handbook of Rural Studies. Londres: SAGE, 243-257.

PIKE, Andy; RODRÍGUEZ-POSE, Andrés i TOMANEY, John (2007). «What Kind of Local and Regional Development and for Whom?». Regional Studies, 41 (9), 1253-1269. http://dx.doi.org/10.1080/00343400701543355

PLOEG, Jan Douwe van der; LONG, Ann i BANKS, Jo (2002). Living countrysides: Rural development processes in Europe. The state of the art. Doetinchem: Elsevier.

PLOEG, Jan Douwe van der; RENTING, Henk; BRUNORI, Gianluca; KNICKEL, Karlheinz; MANNION, Joe; MARSDEN, Terry; ROEST, Kees de; SEVILLA-GUZMÁN, Eduardo i VENTURA, Flaminia (2000). «Rural Development: From Practices and Policies towards Theory». Sociologia Ruralis, 40 (4), 391-408. http://dx.doi.org/10.1111/1467-9523.00156

PLOEG, Jan Douwe van der; i ROEP, Dirk (2003). «Multifunctionality and rural development: the actual situation in Europe». A: HUYLENBROECK, Guido van i DURAND, Guy (eds.). Multifunctional agriculture: a new paradigm for European agricultura and rural development. Aldershot: Ashgate, 37-53.

PLOEG, Jan Douwe van der; i MARSDEN, Terry (2008). Unfolding Webs: the Dynamics of Regional Rural Development. Assen: Royal Van Gorcum.

PLOEG, Jan Douwe van der; BROEKHUIZEN, Rudolf van; BRUNORI, Gianluca; SONNINO, Roberta; KNICKEL, Karlheinz; TISENKOPFS, Talis i OOSTINDIE, Henk (2008). «Towards a Framework for Understanding Regional Rural Development». A: PLOEG, Jan Douwe van der i MARSDEN, Terry (eds.). Unfolding Webs: the Dynamics of Regional Rural Development. Assen: Royal Van Gorcum, 1-28.

POSADA, Marcelo (1999). «El espacio rural entre la producción y el consumo: algunas referencias para el caso argentino». EURE, 25 (75), 63-76. http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71611999007500003

RAY, Christopher (2001). Culture economies: a perspective on local rural development in Europe. Newcastle upon Tyne: Centre for Rural Economy.

REIG MARTÍNEZ, Ernesto (2002). «La multifuncionalidad del mundo rural». Información Comercial Española, ICE: Revista de Economía, 803, 33-44.

RENTING, Henk; MARSDEN, Terry i BANKS, Jo (2003). «Understanding alternative food networks: exploring the role of short food supply chains in rural development». Environment and Planning A, 35 (3), 393-411. http://dx.doi.org/10.1068/a3510

RUBIO TERRADO, Pascual (2010). «Modelización de los cambios y evolución reciente del sistema rural español». Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 54, 203-235.

SABATÉ ALENTORN, Jaume (2001). «Desenvolupament socioeconòmic dels pobles de l’antic Priorat». Revista del Centre de Lectura de Reus, 6, 4-7.

SHARPLEY, Richard (2002). «Rural tourism and the challenge of tourism diversification: the case of Cyprus». Tourism Management, 23 (3), 233-244. http://dx.doi.org/10.1016/s0261-5177(01)00078-4

SHUCKSMITH, Mark i RØNNINGEN, Katrina (2011). «The Uplands after neoliberalism? The role of the small farm in rural sustainability». Journal of Rural Studies, 27 (3), 275-287. http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2011.03.003

SHUCKSMITH, Mark (2000). «Endogenous Development, Social Capital and Social Inclusion: Perspectives from LEADER in the UK». Sociologia Ruralis, 40 (2), 208-218. http://dx.doi.org/10.1111/1467-9523.00143

STÖHR, Walter B. (1992). «Local initiative networks as an instrument for the development of peripheral areas». A: TYKKYLÄINEN, Markku (ed.). Development Issues and Strategies in the New Europe: Local, Regional and Interregional Perspectives. Aldershot: Avebury, 203-209.

TARRAGONA, Eva (2014). «No fou el vi el que ens portà al Priorat…». SENdÈRIA, 6.

TAYLOR, Peter J. (1989). «The error of developmentalism in human geography». A: GREGORY, Derek i WALFORD, Rex (eds.). Horizons in Human Geography. Londres: Macmillan, 303-319.

TOBIAS, Silvia i MÜLLER WAHL, Priska (2013). «Can place branding support landscape conservation in city-regions? A case study from Switzerland». Land Use Policy, 30 (1), 266-275. http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2012.03.021

TREGEAR, Angela; ARFINI, Filippo; BELLETTI, Giovanni i MARESCOTTI, Andrea (2007). «Regional foods and rural development: The role of product qualification». Journal of Rural Studies, 23 (1), 12-22. http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2006.09.010

VÁZQUEZ BARQUERO, Antonio (1999). «La política de desarrollo económico local en Europa». A: RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Fermín (coord.). Manual de desarrollo local. Gijón: Trea, 42-60.

WARD, Neil (1993). «The Agricultural Treadmill and the Rural Environment in the Post-Productivist Era». Sociologia Ruralis, 33 (3/4), 348-364. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9523.1993.tb00969.x

WARD, Neil; ATTERTON, Jane; KIM, Tae-Yeon; LOWE, Philip; PHILLIPSON, Jeremy i THOMPSON, Nicola (2005). «Universities, the Knowledge Economy and ‘Neo-Endogenous Rural Development’». Centre for Rural Economy Discussion Paper Series, 1, 1-15.

WELLBROCK, Wiebke; ROEP, Dirk i WISKERKE, Johannes (2012). «An integrated perspective on rural regional learning». European Countryside, 4 (1), 1-16. http://dx.doi.org/10.2478/v10091-012-0010-y

WISKERKE, Johannes S. C. (2009). «On Places Lost and Places Regained: Reflections on the Alternative Food Geography and Sustainable Regional Development». International Planning Studies, 14 (4), 369-387. http://dx.doi.org/10.1080/13563471003642803

WOODS, Michael (2011). Rural. Oxon i Nova York: Routledge. http://dx.doi.org/10.4324/9780203844304

Publicades

2016-09-22

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.