Noves fronteres en l’espai econòmic. Economia social i economies alternatives

Autors/ores

  • Montserrat Pallares-Barbera Universitat Autònoma de Barcelona
  • José Luis Sánchez-Hernández Universidad de Salamanca

Resum

Basat en el format del treball d’Andrew Barry i Mark Maslin, aquest article té com a objectiu reflectir les discussions sobre la capacitat de l’economia social i les economies alternatives per generar impactes col·lectius sobre el territori a la segona dècada del segle XXI. La reflexió analítica es basa en diverses teories sobre l’aparició de noves formes d’activitat econòmica i la seva relació amb el territori, i assumeix que les condicions territorials sempre són desiguals, com ha constatat la geografia econòmica. Per tant, a partir de la path dependence o dependència de la trajectòria i de la teoria de la transició sociotècnica, principalment, es discuteixen i es formulen noves preguntes, que en aquest article es deixen obertes, sobre els forts components socials i territorials dels dos conceptes. La idea que les decisions passades condicionen les decisions que es poden adoptar actualment i que els estats, accions o decisions actuals o futurs depenen de la ruta que hagin pres esdeveniments previs es postula com una explicació crítica de la formació de diferents solucions i espais econòmics. La transició sociotècnica com a eina conceptual es proposa per a la comprensió del procés de transició (ecològica, energètica, alimentària, entre d’altres) cap a un model econòmic i social sostenible.

Paraules clau

economia social, economies alternatives, dependència de la trajectòria, transició sociotècnica, geografia econòmica

Referències

BARRY, Andrew y MASLIN, Mark (2016). «The Politics of the Anthropocene: a Dialogue». Geo. Geography and Environment, 3 (2), 1-12.

BEDNAR, Jenna y PAGE, Scott (2005). «A Model of Institutional Path Dependence». Presented at the annual meetings of the American Political Science Association, Washington, D. C.

BEDNAR, Jenna; JONES-ROOY, Andrea y PAGE, Scott E. (2015). «Choosing a future based on the past: Institutions, behavior, and path dependence». European Journal of Political Economy, 40, 312-332.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (2011). Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. BOE núm. 76, de 30 de marzo de 2011.

BOSCHMA, Ron A. y LAMBOOY, Jan G. (1999). «Evolutionary economics and economic geography». Journal of Evolutionary Economics, 9, 411-429.

BOSCHMA, Ron A. y FRENKEN, Koep (2006). «Why is economic geography not an evolutionary science?» Journal of Economic Geography, 6, 273-302.

CASTELLS, Manuel (1983). The city and the grassroots: a cross-cultural theory of urban social movements. Berkeley y Los Angeles: University of California Press.

CHAVES, Rafael y MONZÓN, José Luis (2018). «La economía social ante los paradigmas económicos emergentes: innovación social, economía colaborativa, economía circular, responsabilidad social empresarial, economía del bien común, empresa social y economía solidaria». CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 93, 5-50.

DAVID, Paul (1985). «Clio and the Economics of QWERTY». American Economic Review, 75 (2), 332-337.

DEFOURNY, Jacques y DEVELTERE, Patrick (1999). «The social economy: The worldwide making of a third sector». En: DEFOURNY, J.; DEVELTERE, P. y FONTENEAU, B. (eds.). L’économie sociale au Nord et au Sud. Bruselas: De Boeck Université, 1-35.

DOT, Esteve y PALLARES‐BARBERA, Montserrat (2017). «La reactivación económica del entorno de Can Batlló (Barcelona) a partir de la economía social». En: Naturaleza, territorio y ciudad en un mundo global. Actas del XXV Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles. Madrid: Asociación de Geógrafos Españoles y Universidad Autónoma de Madrid, 1.035‐1.044.

ECONOMIC GEOGRAPHY (2011). «Editorial: Emerging Themes in Economic Geography: Outcomes of the Economic Geography 2010 Workshop». Economic Geography, 87 (2), 111-126.

GEELS, Frank W. (2002). «Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multi-level perspective and a case-study». Research Policy, 31, 1.257-1.274.

GHEZZI, Simone y MINGIONE, Enzo (2007). «Embeddedness, path dependency and social institutions: An economic sociology approach». Current Sociology, 55 (1), 11-23.

GIBSON-GRAHAM, Julie-Katharine (2014). «Rethinking the Economy with Thick Description and Weak Theory». Current Anthropology, 55 (9), S147-S153.

GRABHER, Gernot (1993). «The weakness of strong ties; the lock-in of regional development in the Ruhr Area». En: GRABHER, Gernot (ed.). The embedded firm. On the socioeconomics of industrial networks. Londres, Nueva York: Routledge: 255-277.

HARVEY, David (1982). The limits to capital. Oxford: Blackwell.

KRLEV, Gorgi; PASI, Giulio; WRUK, Dominika y BERNHARD, Marika (2021). «Reconceptualizing the Social Economy». Stanford Social Innovation Review. https://doi.org/10.48558/98VT-G859

MARKUSEN, Ann R. (1987). Regions: the economics and politics of territory. Totowa, NJ: Rowman and Allenheld.

MARTIN, Ron (2010). «Roepke Lecture in Economic Geography – Rethinking Regional Path Dependence: Beyond Lock-in to Evolution». Economic Geography, 86 (1), 1-27.

NELSON, Richard R. y WINTER, Sidney G. (1982). An evolutionary theory of economic change. Cambridge (Mass): Harvard University Press.

OCDE (2007). The Social Economy: Building Inclusive Economies. OECD Local Economic and Employment Development (LEED) Programme. Recuperado de https://www.oecd.org/fr/cfe/leed/thesocialeconomybuildinginclusiveeconomies.htm

PAGE, Scott E. (2006). «Path Dependence». Quarterly Journal of Political Science, 1, 87-115.

PECK, Jamie (2005). «Economic sociologies in space». Economic Geography, 81 (2), 129-175.

PIKE, Andy; RODRÍGUEZ-POSE, Andrés y TOMANEY, John (2007). «What kind of local and regional development and for whom?». Regional Studies, 41 (9), 1.253-1.269.

RODRÍGUEZ-POSE, Andrés (2013). «Do Institutions Matter for Regional Development?». Regional Studies, 47 (7), 1.034-1.047.

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, José Luis (2017). Las prácticas económicas alternativas en perspectiva geográfica. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, José Luis (coord.) (2019). Espacios y prácticas económicas alternativas en las ciudades españolas. Cizur Menor (Navarra): Thomson-Reuters-Aranzadi.

TULLA, Antoni F.; GUIRADO, Carles; BADIA, Anna; VERA, Ana; VALLDEPERAS, Natàlia y EVARD, Camille (2015). «L’agricultura social a Catalunya. Una doble alternativa: desenvolupament local i ocupació de col·lectius en risc d’exclusió social». Quaderns Agraris, 38, 23-49.

Publicades

2022-09-28

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.