Immigració, unions mixtes i integració sociocultural: cap a una anàlisi complexa multimètode

Autors/ores

  • Dan Rodríguez García Departament d'Antropologia Social i Cultural Universitat Autònoma de Barcelona
  • Miguel Solana Solana Departament de Geografia Universitat Autònoma de Barcelona
  • Miranda J. Lubbers Departament d'Antropologia Social i Cultural Universitat Autònoma de Barcelona
  • Verónica de Miguel Luken Departamento de Derecho de Estado y Sociología Universidad de Málaga

Resum

Des de principis de la darrera dècada, coincidint amb la important arribada d’immigració estrangera a Espanya, les unions mixtes o binacionals han augmentat considerablement. Malgrat això, encara se sap ben poc sobre l’abast, les dinàmiques internes, els significats i les conseqüències d’aquesta realitat. En aquest article presentem els avenços de dos projectes de recerca en curs on s’està intentant clarificar la relació entre unions/llars mixtes i integració/cohesió social, a partir de l’estudi d’unions mixtes i no mixtes de set col·lectius immigrats residents a Catalunya, aplicant una aproximació multimètode (quantitativa i qualitativa), que inclou la explotació de fonts estadístiques administratives i l’anàlisi de 94 xarxes personals/socials. Les dades que presentem aquí corresponen a l’anàlisi d’una de les fonts estadístiques més significatives (ENI) i a l’anàlisi descriptiva d’alguns casos de xarxes personals. Tot apunta a una relació entre «mixicitat» i integració multidireccional o segmentada, més complexa del que tradicionalment s’ha teoritzat.

Paraules clau

immigració, unions mixtes, mixicitat, integració social, xarxes personals/socials

Referències

AJUNTAMENT DE BARCELONA (2012). La població estrangera a Barcelona. Gener 2012. Barcelona: Departament d’Estadística, Ajuntament de Barcelona. Informe estadístic.

ALBA, Richard i KESSLER, Ronald (1979). «Patterns of Interethnic Marriage Among Catholic Americans». Social Forces, 57, 1.124-1.140.

ARANGO, Joaquín (2000). «Becoming a Country of Immigration at the End of the Twentieth Century: The Case of Spain». A: King, R.; Lazaridis, G. i Tsardanidis, C. (eds.). Eldorado o Fortress? Migration in Southern Europe. Londres: Palgrave Macmillan, 253-276.

BASTIDE, Roger (1961). «Dusky Venus, Black Apollo». Race, 3 (1), 10-18. http://dx.doi.org/10.1177/030639686100300102

BECK, Ulrich i BECK-GERNSHEIM, Elisabeth (2012). Amor a distancia. Nuevas formas de vida en la era global. Barcelona: Paidós.

BOTT, Elizabeth (1990) [1957]. Family and Social Network. Londres: Tavistock.

BRANDES, Ulrik; LERNER, Jürgen; LUBBERS, Miranda J.; MCCARTY, Cristopher; MOLINA, José Luis i NAGEL, Uwe (2010). «Recognizing modes of acculturation in personal networks of migrants». Procedia. Social and Behavioral Sciences, 4, 4-13. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.07.478

BRYCESON, Deborah i VUORELA, Ulla (eds.) (2002). The Transnational Family: New European Frontiers and Global Networks. Oxford: Berg.

BUENO, Xiana (2010). «Los comportamientos demográficos diferenciales en la formación de la familia de la población inmigrada en España». Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona Departament de Geografia/Centre d’Estudis Demogràfics. Tesi doctoral.

COLEMAN, David (1994). «Trends in Fertility and Intermarriage among Immigrant Populations in Western Europe as Measures of Integration». Journal of Biosocial Science, 26 (1), 107-136.

COLLET, Beate i SANTELLI, Emmanuelle (2012). Couples d’ici, parents d’ailleurs. Parcours de descendants d’immigrés. París: PUF. Le Lien Social.

CONSTABLE, N. (2003). Romance on a Global Stage. Berkeley: University of California Press.

CORTINA, Clara; ESTEVE, Albert i DOMINGO, Andreu (2006). «Crecimiento y singularidades demográficas de los matrimonios de extranjeros en España». Migraciones, 20, 75-105.

— (2008). «Marriage Patterns of the Foreign-Born Population in a New Country of Immigration: The Case of Spain». International Migration Review, 42 (4), 877-902. http://dx.doi.org/10.1111/j.1747-7379.2008.00151.x

CORTINA, Clara; ESTEVE, Albert i JIMÉNEZ, Edurne (2008). «La delicada captación estadística de las uniones de los inmigrantes». Índice, setembre 2008.

DAVIS, Kingsley (1941). «Intermarriage in Caste Societies». American Anthropologist, 43, 388-395.

DOMINGO, Andreu (2010). «La immigració i els reptes de futur en la Catalunya del 2030». Quaderns d’Acció Social i Ciutadania, 9. Barcelona: Departament d’Acció Social i Ciutadania, Generalitat de Catalunya.

DOO-SUB, Kim (ed.) (2012). Cross-Border Marriage: Global Trends and Diversity. Seül: KIHASA.

ESTEVE, Albert i BUENO, Xiana (2010). «Tras el rastro estadístico de las parejas de inmigrantes en España». Revista de Estadística Española, 52 (173), 91-125.

FANON, Frantz (1967) [1952]. Black skin, white masks. Nova York: Grove.

FU, Vincent K. (2001) «Racial Intermarriage Pairings». Demography, 38 (2), 147-159. http://dx.doi.org/10.1353/dem.2001.0011

GORDON, Milton (1964). Assimilation in American Life. Nova York: OUP.

HEIKKILÄ. Elli i YEOH, Brenda (2010). (Eds.) International Marriages in the Time of Globalization. Nova York: Nova Science.

HULL, Kathleen; MEIER, Ann i ORTYL, Timothy (2010). «The changing landscape of love and marriage». Contexts, 9 (2), 32-37. http://dx.doi.org/10.1525/ctx.2010.9.2.32

IDESCAT (Institut Català d’Estadística) (2009). Moviment natural de la població. Barcelona: Idescat.

INE (Instituto Nacional de Estadística) (2011a). Padrón municipal de población. Madrid: INE.

— (2011b). «Movimiento natural de la población e indicadores demográficos básicos. An_̃o 2010. Datos avanzados». Nota de premsa del 7 de juliol de 2011. Madrid: INE.

IZQUIERDO ESCRIBANO, Antonio (1996). La inmigración inesperada. La población extranjera en España (1991-1995). Madrid: Trotta.

KALMIJN, Matthijs (1998). «Intermarriage and Homogamy: Causes, Patterns and Trends». Annual Review of Sociology, 24, 395-421. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.soc.24.1.395

— (2010). «Educational inequality, homogamy and status exchange in Black-White intermarriage: A comment on Rosenfeld». American Journal of Sociology, 115 (4), 1.252-1.263. http://dx.doi.org/10.1086/649050

KING, Russell (2002). «Towards a New Map of European Migration». International Journal of Population Geography, 8 (2), 89-106. http://dx.doi.org/10.1002/ijpg.246

LEACH, Edmund (1967). «Characterization of Caste and Race Systems». A: De Reuck, A. i Knight, J. (eds.). Caste and Race: Comparative Approaches. Londres: Ciba Foundation Symposia, 17-27.

LEE, Sara (2004) «Marriage Dilemmas: Partner Choices and Constraints for Korean Americans in New York City». A: Lee, J. i Zhou, M. (eds.) Asian American Youth. Culture, Identity and Ethnicity. Londres i Nova York: Routledge, 285-298.

LIEBERSON, S. i WATERS, Mary C. (1988). From Many Strands: Ethnic and Racial Groups in Contemporary America. Nova York: Russell Sage.

LIEVENS, John (1999). «Family-Forming Migration from Turkey and Morocco to Belgium». International Migration Review, 33 (3), 717-744. http://dx.doi.org/10.2307/2547532

LUBBERS, Miranda J.; MOLINA, José Luis; MCCARTY, Cristopher (2007). «Personal Networks and Ethnic Identifications: The Case of Migrants in Spain». International Sociology, (22), 721-741.

MAI, Nicola i KING, Rusell (2009). «Love, sexuality and migration: mapping the issue(s)». Mobilities, 4 (3): 295-307. http://dx.doi.org/10.1080/17450100903195318

MARCSON, Simon (1950). A theory of intermarriage and assimilation. Social Forces, 29 (1), 75-78. http://dx.doi.org/10.2307/2572762

MCCARTY, Cristopher (2002). «Structure in Personal Networks». Journal of Social Structure. http://www.cmu.edu/joss/content/articles/volume3/McCarty.html [consulta: 10 d’octubre de 2013].

MCCARTY, Cristopher; MOLINA, José Luis; AGUILAR, Claudia i ROTA, Laura (2007). «A Comparison of Social Network Mapping and Personal Network Visualization». Field Methods, 19 (2), 145-162. http://dx.doi.org/10.1177/1525822X06298592

MERTON, Robert K. (1941). «Intermarriage and the Social Structure: Fact and Theory». Psychiatry, 4, 361-374.

MIGUEL LUKEN, Verónica de; RODRÍGUEZ-GARCÍA, Dan; SOLANA SOLANA, Miguel i PASCUAL DE SANS, Àngels (2012). La població immigrada a Catalunya: consideracions sobre les seves condicions d’assentament i integració a partir de les dades de l’ENI 2007. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

MIGUEL LUKEN, Verónica de; SOLANA SOLANA, Miguel i PASCUAL DE SANS, Àngels (dir.) (2007). Redes sociales de apoyo. La inserción de la población extranjera. Bilbao: BBVA.

MOLINA, José Luis; MCCARTY, Cristopher; AGUILAR, Claudia i ROTA, Laura (2007). «La estructura social de la memoria». A: Lozares, C. (ed.). Interacción, redes sociales y ciencias cognitivas. Barcelona: La Razón Áurea.

PAGNINI, Deanna i MORGAN, S. Phillip (1990). «Intermarriage and social distance among U.S. immigrants at the turn of the century». American Sociological Review, 96, 405-432. http://dx.doi.org/10.1086/229534

PENNINX, Rinus (2005). «Integration of migrants: economic, social, cultural and political dimensions». A: Macura, M.; MacDonald, A. i Haug, W. (eds.). The new demographic regime. Population challenges and policy responses. Nova York / Ginebra: United Nations, 137-152.

PORTER, John (1965). The Vertical Mosaic: An Analysis of Social Class and Power in Canada. Toronto: UTP.

QIAN, Z. i LICHTER, D. (2001). «Measuring Marital Assimilation: Intermarriage among Natives and Immigrants». Social Science Research, 30, 289-312. http://dx.doi.org/10.1006/ssre.2000.0699

RESNIK, Reuben B. (1933). «Some sociological aspects of intermarriage of Jew and non-Jew». Social Forces, 12 (1), 94-102. http://dx.doi.org/10.2307/2570123

ROCA GIRONA, Jordi (2011). «Amores glocales, noviazgos transnacionales. La búsqueda virtual de pareja mixta por parte de hombres españoles». Revista de Antropología Social, 20, 263-292.

RODRÍGUEZ-GARCÍA, Dan (2002). «Endogamia, exogamia y relaciones interétnicas. Un estudio sobre la formación y dinámica de la pareja y la familia centrado en inmigrantes de Senegal y Gambia en Cataluña». Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d’Antropologia Social i Cultural. Tesi doctoral.

— (2004a). Inmigración y mestizaje hoy. Formación de matrimonios mixtos y familias transnacionales de población africana en Cataluña. Barcelona: Servei de Publicacions de la UAB.

— (2004b). «Inmigración y mestizaje hoy. Formación de matrimonios mixtos y familias transnacionales de inmigrantes en Cataluña». Migraciones, 16, 77-120.

— (2006). «Mixed Marriages and Transnational Families in the Intercultural Context». Journal of Ethnic and Migration Studies, 32 (3), 403-433. http://dx.doi.org/10.1080/13691830600555186

— (2007). «Intermarriage Patterns and Socio-ethnic Stratification among Ethnic Groups in Toronto». CERIS Working Paper No. 60. Toronto: CERIS – Joint Centre of Excellence for Research on Immigration and Settlement.

— (2012). «Considérations théoricométhodologiques autour de la mixité». Enfances, Familles, Générations, 17, 41-58 (núm. especial: «Mixité conjugale et définition de soi: regards croisés»).

ROSENFELD, Michael (2005). «A Critique of Exchange Theory in Mate Selection». American Journal of Sociology, 110 (5), 1.284-1.325. http://dx.doi.org/10.1086/428441

— (2007). The Age of Independence: Interracial Unions, Same-Sex Unions, and the Changing American Family. Cambridge: Harvard University Press.

RUMBAUT, Rubén G. (1997). «Assimilation and its Discontents: Between Rhetoric and Reality». International Migration Review, 31 (4), 923-960. http://dx.doi.org/10.2307/2547419

RYTINA, Steve; BLAU, Peter; BLUM, Terry; SCHWARTZ, Josehp (1988). «Inequality and Intermarriage: A paradox of Motive and Constraint», Social Forces, 66: 645-675.

SAFI, Mirna (2006). «Le processus d’intégration des immigrés en France: inégalités et segmentation». Revue Française de Sociologie, 62 (3), 618-639.

— (2008). «Intermarriage and assimilation: disparities in levels of exogamy among immigrants in France». Population, 63 (2), 239-268. http://dx.doi.org/10.3917/pope.802.0239

SAID, Edward (1978). Orientalism. Nova York: Vintage.

SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, María Isabel (2011). «Estrategias matrimoniales y procesos de integración social de los inmigrantes en España». Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Tesi doctoral.

SANTACREU, Óscar i FRANCÉS, Francisco (2008). «Parejas mixtas de europeos en España: integración, satisfacción y expectativas de futuro». Obets, 1, 7-20. http://dx.doi.org/10.14198/OBETS2008.1.01

SCOTT, Sam; CARTLEDGE, Kim H. (2009). «Migrant Assimilation in Europe: A Transnational Family Affair». International Migration Review, 43 (1), 60-89. http://dx.doi.org/10.1111/j.1747-7379.2008.01147.x

SONG, Miri (2009). «Is Intermarriage a Good Indicator of Integration?». Journal of Ethnic and Migration Studies, 35 (2), 331-348. http://dx.doi.org/10.1080/13691830802586476

— (2010). «What happens after segmented assimilation? An exploration of intermarriage and ‘mixed race’ young people in Britain». Ethnic and Racial Studies, 33 (7), 1.194-1.213. http://dx.doi.org/10.1080/01419871003625271

SONG, Miri i ASPINALL, Peter (2012). «Is racial mismatch a problem for young ‘mixed race’ people in Britain? The findings of qualitative research». Ethnicities, 12 (2), 1-24.

WALDIS, Barbara; BYRON, Reginald (2006) (eds.) Migration and Marriage Heterogamy and Homogamy in a Changing World. Zuric: LIT.

WARD, Colleen (2013). «Probing identity, integration and adaptation: Big questions, little answers Original». International Journal of Intercultural Relations, 37 (4), 391-404. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2013.04.001

WELLMAN, Barry; BERKOWITZ, Stephen (eds.) (1988). Social Structures: A Network Approach. Cambridge: Cambridge University Press.

WILLIAMS, Lucy (2010). Global Marriage: Cross-Border Marriage Migration in Global Context. Basingstoke, Nova York: Palgrave Macmillan. http://dx.doi.org/10.1057/9780230283022

Biografia de l'autor/a

Dan Rodríguez García, Departament d'Antropologia Social i Cultural Universitat Autònoma de Barcelona

Professor Agregat del Departament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB. Director del Grup de Recerca sobre Immigració, Mestissatge i Cohesió Social (INMIX), i membre investigador sènior del Grup de Recerca sobre Migracions (GRM), reconegut com a Grup d'Investigació Consolidat per la Generalitat de Catalunya.

Publicades

01-10-2014

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.